శ్రీ సూర్య నమస్కార మంత్రం PDF | Sri Surya Namaskar with Mantra PDF In Telugu

If you are looking for the శ్రీ సూర్య నమస్కార మంత్రం PDF then you have landed at the right place. Sri Surya Namaskar with Mantra In Telugu PDF download link is given at the bottom of this article.

శ్రీ సూర్య నమస్కార మంత్రం PDF – Sri Surya Namaskar with Mantra Telugu Book PDF Download

sri-surya-namaskar-with-mantra-in-telugu
పుస్తకం పేరు / Name of Bookశ్రీ సూర్య నమస్కార మంత్రం PDF / Sri Surya Namaskar with Mantra PDF
భాష ద్వారా పుస్తకం /  Book by Languageతెలుగు / Telugu
పరిమాణం ఆధారంగా బుక్ చేయండి / Book by Size0.5 MB
మొత్తం పేజీలు / Total Pages4
PDF వర్గం / PDF CategoryReligious

Sri Surya Namaskar With Mantra Lyrics in Telugu PDF

శ్రీ సూర్య నమస్కార మంత్రం

ఓం ధ్యాయేస్సదా సవితృమండలమధ్యవర్తీ
నారాయణస్సరసిజాసన సన్నివిష్టః ।
కేయూరవాన్ మకరకుండలవాన్ కిరీటీ
హారీ హిరణ్మయవపుః ధృతశంఖచక్రః ॥

ఓం మిత్రాయ నమః ।
ఓం రవయే నమః ।
ఓం సూర్యాయ నమః ।
ఓం భానవే నమః ।
ఓం ఖగాయ నమః ।
ఓం పూష్ణే నమః ।
ఓం హిరణ్యగర్భాయ నమః ।
ఓం మరీచయే నమః ।
ఓం ఆదిత్యాయ నమః ।
ఓం సవిత్రే నమః ।
ఓం అర్కాయ నమః ।
ఓం భాస్కరాయ నమః ।
ఓం శ్రీసవితృసూర్యనారాయణాయ నమః ॥

ఆదిత్యస్య నమస్కారాన్ యే కుర్వంతి దినే దినే ।
ఆయుః ప్రజ్ఞాం బలం వీర్యం తేజస్తేషాం చ జాయతే ॥

You can download శ్రీ సూర్య నమస్కార మంత్రం PDF / Sri Surya Namaskar with Mantra PDF Download using the link given below.

శ్రీ సూర్య నమస్కార మంత్రం PDF – Sri Surya Namaskar with Mantra Telugu Book PDF Download

Similar Posts

Leave a Reply