ஶ்ரீ ஸுதர்ஶன அஷ்டகம் PDF | Sri Sudarshana Ashtakam PDF In Tamil

If you are looking for the ஶ்ரீ ஸுதர்ஶன அஷ்டகம் PDF Download Free then you have landed at the right place. Sri Sudarshana Ashtakam In Tamil PDF download link is given at the bottom of this article.

ஶ்ரீ ஸுதர்ஶன அஷ்டகம் PDF – Sri Sudarshana Ashtakam Tamil Book PDF Free Download

Sri Sudarshana Ashtakam In Tamil
புத்தகத்தின் பெயர் / Name of Bookஶ்ரீ ஸுதர்ஶன அஷ்டகம் PDF | Sri Sudarshana Ashtakam PDF
புத்தகத்தின் மொழி /  Book by Languageதமிழ் / Tamil
புத்தக அளவு / Book by Size0.5 MB
மொத்த பக்கங்கள் / Total Pages1
PDF வகை / PDF CategoryReligious
கடன் / Sourceaanmeegam.in

Sri Sudarshana Ashtakam With Lyrics in Tamil PDF

ப்ரதிப⁴டஶ்ரேணிபீ⁴ஷண வரகு³ணஸ்தோமபூ⁴ஷண
ஜநிப⁴யஸ்தா²நதாரண ஜக³த³வஸ்தா²நகாரண ।
நிகி²லது³ஷ்கர்மகர்ஶந நிக³மஸத்³த⁴ர்மத³ர்ஶந
ஜய ஜய ஶ்ரீஸுத³ர்ஶந ஜய ஜய ஶ்ரீஸுத³ர்ஶந ॥ 1 ॥

ஶுப⁴ஜக³த்³ரூபமண்ட³ந ஸுரஜநத்ராஸக²ண்ட³ந
ஶதமக²ப்³ரஹ்மவந்தி³த ஶதபத²ப்³ரஹ்மநந்தி³த ।
ப்ரதி²தவித்³வத்ஸபக்ஷித ப⁴ஜத³ஹிர்பு³த்⁴ந்யலக்ஷித
ஜய ஜய ஶ்ரீஸுத³ர்ஶந ஜய ஜய ஶ்ரீஸுத³ர்ஶந ॥ 2 ॥

நிஜபத³ப்ரீதஸத்³க³ண நிருபதி²ஸ்பீ²தஷட்³கு³ண
நிக³மநிர்வ்யூட⁴வைப⁴வ நிஜபரவ்யூஹவைப⁴வ ।
ஹரிஹயத்³வேஷிதா³ரண ஹரபுரப்லோஷகாரண
ஜய ஜய ஶ்ரீஸுத³ர்ஶந ஜய ஜய ஶ்ரீஸுத³ர்ஶந ॥ 3 ॥

ஸ்பு²டதடிஜ்ஜாலபிஞ்ஜர ப்ருது²தரஜ்வாலபஞ்ஜர
பரிக³தப்ரத்நவிக்³ரஹ பரிமிதப்ரஜ்ஞது³ர்க்³ரஹ ।
ப்ரஹரணக்³ராமமண்டி³த பரிஜநத்ராணபண்டி³த
ஜய ஜய ஶ்ரீஸுத³ர்ஶந ஜய ஜய ஶ்ரீஸுத³ர்ஶந ॥ 4 ॥

பு⁴வநநேதஸ்த்ரயீமய ஸவநதேஜஸ்த்ரயீமய
நிரவதி⁴ஸ்வாது³சிந்மய நிகி²லஶக்தேஜக³ந்மய ।
அமிதவிஶ்வக்ரியாமய ஶமிதவிஶ்வக்³ப⁴யாமய
ஜய ஜய ஶ்ரீஸுத³ர்ஶந ஜய ஜய ஶ்ரீஸுத³ர்ஶந ॥ 5 ॥

மஹிதஸம்பத்ஸத³க்ஷர விஹிதஸம்பத்ஷட³க்ஷர
ஷட³ரசக்ரப்ரதிஷ்டி²த ஸகலதத்த்வப்ரதிஷ்டி²த ।
விவித⁴ஸங்கல்பகல்பக விபு³த⁴ஸங்கல்பகல்பக
ஜய ஜய ஶ்ரீஸுத³ர்ஶந ஜய ஜய ஶ்ரீஸுத³ர்ஶந ॥ 6 ॥

ப்ரதிமுகா²லீட⁴ப³ந்து⁴ர ப்ருது²மஹாஹேதித³ந்துர
விகடமாலாபரிஷ்க்ருத விவித⁴மாயாப³ஹிஷ்க்ருத ।
ஸ்தி²ரமஹாயந்த்ரயந்த்ரித த்³ருட⁴த³யாதந்த்ரயந்த்ரித
ஜய ஜய ஶ்ரீஸுத³ர்ஶந ஜய ஜய ஶ்ரீஸுத³ர்ஶந ॥ 7 ॥

த³நுஜவிஸ்தாரகர்தந த³நுஜவித்³யாவிகர்தந
ஜநிதமிஸ்ராவிகர்தந ப⁴ஜத³வித்³யாநிகர்தந ।
அமரத்³ருஷ்டஸ்வவிக்ரம ஸமரஜுஷ்டப்⁴ரமிக்ரம
ஜய ஜய ஶ்ரீஸுத³ர்ஶந ஜய ஜய ஶ்ரீஸுத³ர்ஶந ॥ 8 ॥

த்³விசதுஷ்கமித³ம் ப்ரபூ⁴தஸாரம்
பட²தாம் வேங்கடநாயகப்ரணீதம் ।
விஷமே(அ)பி மநோரத²꞉ ப்ரதா⁴வந்
ந விஹந்யேத ரதா²ங்க³து⁴ர்யகு³ப்த꞉ ॥ 9 ॥

You can download ஶ்ரீ ஸுதர்ஶன அஷ்டகம் PDF | Sri Sudarshana Ashtakam PDF Download Free using the link given below.

ஶ்ரீ ஸுதர்ஶன அஷ்டகம் PDF – Sri Sudarshana Ashtakam Tamil Book PDF Free Download

Similar Posts

Leave a Reply