ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ PDF | Sri Subrahmanya Ashtottara Shatanamavali PDF In Kannada

If you are looking for the ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ PDF Download Free then you have landed at the right place. Sri Subrahmanya Ashtottara Shatanamavali In Kannada PDF download link is given at the bottom of this article.

ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ PDF – Sri Subrahmanya Ashtottara Shatanamavali Kannada Book PDF Free Download

Sri Subrahmanya Ashtottara Shatanamavali in kannada
ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು / Name of Bookಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ PDF / Sri Subrahmanya Ashtottara Shatanamavali PDF
ಭಾಷೆಯಿಂದ ಪುಸ್ತಕ /  Book by Languageಕನ್ನಡ / Kannada
ಗಾತ್ರದಿಂದ ಪುಸ್ತಕ / Book by Size0.7 MB
ಒಟ್ಟು ಪುಟಗಳು / Total Pages5
PDF ವರ್ಗ / PDF CategoryReligious

Sri Subrahmanya Ashtottara Shatanamavali With Lyrics in Kannada PDF

ಓಂ ಸ್ಕಂದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಣ್ಮುಖಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಫಾಲನೇತ್ರಸುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಿಂಗಳಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೃತ್ತಿಕಾಸೂನವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿಖಿವಾಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ವಿಷಡ್ಭುಜಾಯ ನಮಃ | ೯

ಓಂ ದ್ವಿಷಣ್ಣೇತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಕ್ತಿಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಿಶಿತಾಶಪ್ರಭಂಜನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾರಕಾಸುರಸಂಹರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ರಕ್ಷೋಬಲವಿಮರ್ದನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮತ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಮತ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಉನ್ಮತ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುರಸೈನ್ಯಸುರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ | ೧೮

ಓಂ ದೇವಸೇನಾಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಾಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೃಪಾಳವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಉಮಾಸುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಕ್ತಿಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಮಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ರೌಂಚದಾರಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೇನಾನ್ಯೇ ನಮಃ | ೨೭

ಓಂ ಅಗ್ನಿಜನ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶಾಖಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಕರಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಣಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸನಾತನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಂತಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯಾಯ ನಮಃ | ೩೬

ಓಂ ಪಾರ್ವತೀಪ್ರಿಯನಂದನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಂಗಾಸುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರೋದ್ಭೂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಹೂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾವಕಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜೃಂಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಜೃಂಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಉಜ್ಜೃಂಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಮಲಾಸನಸಂಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ | ೪೫

ಓಂ ಏಕವರ್ಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ವಿವರ್ಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿವರ್ಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಮನೋಹರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುರ್ವರ್ಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚವರ್ಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಜಾಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಹರ್ಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಗ್ನಿಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ | ೫೪

ಓಂ ಶಮೀಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವರೇತಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುರಾರಿಘ್ನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಹರಿದ್ವರ್ಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಭಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಟವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಟುವೇಷಭೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೂಷ್ಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಭಸ್ತಯೇ ನಮಃ | ೬೩

ಓಂ ಗಹನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂದ್ರವರ್ಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಳಾಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಯಾಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೈವಲ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಕರಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವಯೋನಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮೇಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ | ೭೨

ಓಂ ತೇಜೋನಿಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಾಮಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮೇಷ್ಠಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿರಾಟ್ಸುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಳಿಂದಕನ್ಯಾಭರ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಸಾರಸ್ವತಾವೃತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಶ್ರಿತಾಖಿಲದಾತ್ರೇ ನಮಃ | ೮೧

ಓಂ ಚೋರಘ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರೋಗನಾಶನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಂತಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಆನಂದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿಖಂಡಿಕೃತಕೇತನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಡಂಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮಡಂಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಡಂಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೃಷಾಕಪಯೇ ನಮಃ | ೯೦

ಓಂ ಕಾರಣೋಪಾತ್ತದೇಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾರಣಾತೀತವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮೃತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಾಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿರುದ್ಧಹಂತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವೀರಘ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಕ್ತಾಸ್ಯಾಯ ನಮಃ | ೯೯

ಓಂ ಶ್ಯಾಮಕಂಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಂಶವೃದ್ಧಿಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಕ್ಷಯಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ | ೧೦೮ |

ಇತಿ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ |

You can download ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ PDF / Sri Subrahmanya Ashtottara Shatanamavali PDF Download Free using the link given below.

ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ PDF – Sri Subrahmanya Ashtottara Shatanamavali Kannada Book PDF Free Download

Similar Posts

Leave a Reply