శ్రీ శివాష్టకం PDF | Sri Shiva Ashtakam PDF In Telugu

If you are looking for the శ్రీ శివాష్టకం PDF then you have landed at the right place. Sri Shiva Ashtakam In Telugu PDF download link is given at the bottom of this article.

శ్రీ శివాష్టకం PDF – Sri Shiva Ashtakam Telugu Book PDF Download

Sri Shiva Ashtakam IN TELUGU PDF
పుస్తకం పేరు / Name of Bookశ్రీ శివాష్టకం PDF / Sri Shiva Ashtakam PDF
భాష ద్వారా పుస్తకం /  Book by Languageతెలుగు / Telugu
పరిమాణం ఆధారంగా బుక్ చేయండి / Book by Size0.5 MB
మొత్తం పేజీలు / Total Pages3
PDF వర్గం / PDF CategoryReligious

Sri Shiva Ashtakam With Lyrics in Telugu PDF

ప్రభుం ప్రాణనాథం విభుం విశ్వనాథం
జగన్నాథనాథం సదానందభాజమ్ |
భవద్భవ్యభూతేశ్వరం భూతనాథం
శివం శంకరం శంభుమీశానమీడే || ౧ ||

గళే రుండమాలం తనౌ సర్పజాలం
మహాకాలకాలం గణేశాధిపాలమ్ |
జటాజూటగంగోత్తరంగైర్విశాలం
శివం శంకరం శంభుమీశానమీడే || ౨ ||

ముదామాకరం మండనం మండయంతం
మహామండలం భస్మభూషాధరం తమ్ |
అనాదిం హ్యపారం మహామోహమారం
శివం శంకరం శంభుమీశానమీడే || ౩ ||

వటాధోనివాసం మహాట్టాట్టహాసం
మహాపాపనాశం సదాసుప్రకాశమ్ |
గిరీశం గణేశం సురేశం మహేశం
శివం శంకరం శంభుమీశానమీడే || ౪ ||

గిరింద్రాత్మజాసంగృహీతార్ధదేహం
గిరౌ సంస్థితం సర్వదాఽఽసన్నగేహమ్ |
పరబ్రహ్మబ్రహ్మాదిభిర్వంద్యమానం
శివం శంకరం శంభుమీశానమీడే || ౫ ||

కపాలం త్రిశూలం కరాభ్యాం దధానం
పదాంభోజనమ్రాయ కామం దదానమ్ |
బలీవర్దయానం సురాణాం ప్రధానం
శివం శంకరం శంభుమీశానమీడే || ౬ ||

శరచ్చంద్రగాత్రం గణానందపాత్రం
త్రినేత్రం పవిత్రం ధనేశస్య మిత్రమ్ |
అపర్ణాకలత్రం సదా సచ్చరిత్రం
శివం శంకరం శంభుమీశానమీడే || ౭ ||

హరం సర్పహారం చితాభూవిహారం
భవం వేదసారం సదా నిర్వికారమ్ |
శ్మశానే వసంతం మనోజం దహంతం
శివం శంకరం శంభుమీశానమీడే || ౮ ||

స్తవం యః ప్రభాతే నరః శూలపాణేః
పఠేత్ సర్వదా భర్గభావానురక్తః |
స పుత్రం ధనం ధాన్యమిత్రం కళత్రం
విచిత్రైః సమారాధ్య మోక్షం ప్రయాతి || ౯ ||

ఇతి శ్రీకృష్ణజన్మఖండే శివాష్టక స్తోత్రమ్ |

You can download శ్రీ శివాష్టకం PDF / Sri Shiva Ashtakam PDF Download using the link given below.

శ్రీ శివాష్టకం PDF – Sri Shiva Ashtakam Telugu Book PDF Download

Similar Posts

Leave a Reply