శ్రీ గురు పాదుకా స్తోత్రం PDF | Sri Guru Paduka Stotram PDF In Telugu

If you are looking for the శ్రీ గురు పాదుకా స్తోత్రం PDF Download Free then you have landed at the right place. Sri Guru Paduka Stotram In Telugu PDF download link is given at the bottom of this article.

శ్రీ గురు పాదుకా స్తోత్రం PDF – Sri Guru Paduka Stotram Telugu Book PDF Free Download

sri guru paduka stotram in telugu pdf
పుస్తకం పేరు / Name of Bookశ్రీ గురు పాదుకా స్తోత్రం PDF / Sri Guru Paduka Stotram PDF
భాష ద్వారా పుస్తకం /  Book by Languageతెలుగు / Telugu
పరిమాణం ఆధారంగా బుక్ చేయండి / Book by Size0.5 MB
మొత్తం పేజీలు / Total Pages1
PDF వర్గం / PDF CategoryReligious

Sri Guru Paduka Stotram in Telugu Lyrics PDF

గురు పాదుకా స్తోత్రం

అనంతసంసార సముద్రతార నౌకాయితాభ్యాం గురుభక్తిదాభ్యామ్ ।
వైరాగ్యసామ్రాజ్యదపూజనాభ్యాం నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యామ్ ॥ 1 ॥

కవిత్వవారాశినిశాకరాభ్యాం దౌర్భాగ్యదావాం బుదమాలికాభ్యామ్ ।
దూరికృతానమ్ర విపత్తతిభ్యాం నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యామ్ ॥ 2 ॥

నతా యయోః శ్రీపతితాం సమీయుః కదాచిదప్యాశు దరిద్రవర్యాః ।
మూకాశ్ర్చ వాచస్పతితాం హి తాభ్యాం నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యామ్ ॥ 3 ॥

నాలీకనీకాశ పదాహృతాభ్యాం నానావిమోహాది నివారికాభ్యామ్ ।
నమజ్జనాభీష్టతతిప్రదాభ్యాం నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యామ్ ॥ 4 ॥

నృపాలి మౌలివ్రజరత్నకాంతి సరిద్విరాజత్ ఝషకన్యకాభ్యామ్ ।
నృపత్వదాభ్యాం నతలోకపంకతే: నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యామ్ ॥ 5 ॥

పాపాంధకారార్క పరంపరాభ్యాం తాపత్రయాహీంద్ర ఖగేశ్ర్వరాభ్యామ్ ।
జాడ్యాబ్ధి సంశోషణ వాడవాభ్యాం నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యామ్ ॥ 6 ॥

శమాదిషట్క ప్రదవైభవాభ్యాం సమాధిదాన వ్రతదీక్షితాభ్యామ్ ।
రమాధవాంధ్రిస్థిరభక్తిదాభ్యాం నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యామ్ ॥ 7 ॥

స్వార్చాపరాణాం అఖిలేష్టదాభ్యాం స్వాహాసహాయాక్షధురంధరాభ్యామ్ ।
స్వాంతాచ్ఛభావప్రదపూజనాభ్యాం నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యామ్ ॥ 8 ॥

కామాదిసర్ప వ్రజగారుడాభ్యాం వివేకవైరాగ్య నిధిప్రదాభ్యామ్ ।
బోధప్రదాభ్యాం దృతమోక్షదాభ్యాం నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యామ్ ॥ 9 ॥

You can download శ్రీ గురు పాదుకా స్తోత్రం PDF / Sri Guru Paduka Stotram PDF Download Free using the link given below.

శ్రీ గురు పాదుకా స్తోత్రం PDF – C Telugu Book PDF Free Download

Similar Posts

Leave a Reply