ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ PDF | Sri Ganesha Ashtottara Shatanamavali PDF In Kannada

If you are looking for the ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ PDF Download Free then you have landed at the right place. Sri Ganesha Ashtottara Shatanamavali In Kannada PDF download link is given at the bottom of this article.

ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ PDF – Sri Ganesha Ashtottara Shatanamavali Kannada Book PDF Free Download

Sri Ganesha Ashtottara Shatanamavali IN KANNADA
ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು / Name of Bookಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ PDF / Sri Ganesha Ashtottara Shatanamavali PDF
ಭಾಷೆಯಿಂದ ಪುಸ್ತಕ /  Book by Languageಕನ್ನಡ / Kannada
ಗಾತ್ರದಿಂದ ಪುಸ್ತಕ / Book by Size0.7 MB
ಒಟ್ಟು ಪುಟಗಳು / Total Pages6
PDF ವರ್ಗ / PDF CategoryReligious

Sri Ganesha Ashtottara Shatanamavali With Lyrics in Kannada PDF

ಓಂ ಗಜಾನನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಘ್ನರಾಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ವೈಮಾತುರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಮುಖಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಮುಖಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸನ್ಮುಖಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೃತಿನೇ ನಮಃ | ೯

ಓಂ ಜ್ಞಾನದೀಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಖನಿಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುರಾರಿಭಿದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾನ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹನ್ಮಾನ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೃಡಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುರಾಣಾಯ ನಮಃ | ೧೮

ಓಂ ಪುರಾಣಪುರುಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುರುಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೂಷ್ಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಷ್ಕರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಣ್ಯಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಗ್ರಗಣ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಗ್ರಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಗ್ರಗಾಮಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಾಮೀಕರಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ | ೨೭

ಓಂ ಸರ್ವಸ್ಮೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವೋಪಾಸ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವನೇತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವವನ್ದ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಕಾಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಬಲಾಯ ನಮಃ | ೩೬

ಓಂ ಹೇರಂಬಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಂಬಜಠರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರಸ್ವಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹೋದರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮದೋತ್ಕಟಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾವೀರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನ್ತ್ರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಙ್ಗಲದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಮಥಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ | ೪೫

ಓಂ ಪ್ರಾಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಮೋದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೋದಕಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧೃತಿಮತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮತಿಮತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಪಿತ್ಥಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಿಣೇ ನಮಃ | ೫೪

ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ದಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಜೀವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಿತಮನ್ಮಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಶ್ವರ್ಯದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಹಜ್ಯಾಯಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿದ್ಧಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ | ೬೩

ಓಂ ವಿಘ್ನಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಘ್ನಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವನೇತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿರಾಜೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವರಾಜೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಕ್ಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೃಙ್ಗಾರಿಣೇ ನಮಃ | ೭೨

ಓಂ ಶ್ರಿತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೀಘ್ರಕಾರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಶ್ವತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವನನ್ದನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಲೋದ್ಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತನಿಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾವಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ | ೮೧

ಓಂ ಮಹತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಙ್ಗಲದಾಯಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹೇಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಧರ್ಮಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದಾಧಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಪರಾಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಭಾಙ್ಗಾಯ ನಮಃ | ೯೦

ಓಂ ಶುಭ್ರದನ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಭದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಭವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಞ್ಚಪಾತಕನಾಶಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾರ್ವತೀಪ್ರಿಯನನ್ದನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವೇಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಬುಧಾರಾಧ್ಯಪದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೀರವರಾಗ್ರಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಮಾರಗುರುವನ್ದ್ಯಾಯ ನಮಃ | ೯೯

ಓಂ ಕುಞ್ಜರಾಸುರಭಞ್ಜನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಲ್ಲಭಾವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವರಾಭಯಕರಾಂಬುಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಧಾಕಲಶಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಧಾಕರಕಲಾಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಞ್ಚಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಧಾನೇಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುರಾತನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವರಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ | ೧೦೮

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ |

You can download ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ PDF / Sri Ganesha Ashtottara Shatanamavali PDF Download Free using the link given below.

ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ PDF – Sri Ganesha Ashtottara Shatanamavali Kannada Book PDF Free Download

Similar Posts

Leave a Reply