ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ಕವಚಂ PDF | Sri Durga Kavacham PDF In Kannada

If you are looking for the ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ಕವಚಂ PDF Download Free then you have landed at the right place. Sri Durga Kavacham In Kannada PDF download link is given at the bottom of this article.

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ಕವಚಂ PDF – Sri Durga Kavacham Kannada Book PDF Free Download

Sri Durga Kavacham in kannada
ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು / Name of Bookಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ಕವಚಂ PDF / Sri Durga Kavacham PDF
ಭಾಷೆಯಿಂದ ಪುಸ್ತಕ /  Book by Languageಕನ್ನಡ / Kannada
ಗಾತ್ರದಿಂದ ಪುಸ್ತಕ / Book by Size0.1 MB
ಒಟ್ಟು ಪುಟಗಳು / Total Pages1
PDF ವರ್ಗ / PDF CategoryReligious

Sri Durga Kavacham With Lyrics in Kannada PDF

ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ |
ಶೃಣು ದೇವಿ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಕವಚಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿದಮ್ |
ಪಠಿತ್ವಾ ಪಾಠಯಿತ್ವಾ ಚ ನರೋ ಮುಚ್ಯೇತ ಸಂಕಟಾತ್ || ೧ ||

ಅಜ್ಞಾತ್ವಾ ಕವಚಂ ದೇವಿ ದುರ್ಗಾಮಂತ್ರಂ ಚ ಯೋ ಜಪೇತ್ |
ಸ ನಾಪ್ನೋತಿ ಫಲಂ ತಸ್ಯ ಪರತ್ರ ನರಕಂ ವ್ರಜೇತ್ || ೨ ||

ಉಮಾ ದೇವೀ ಶಿರಃ ಪಾತು ಲಲಾಟೇ ಶೂಲಧಾರಿಣೀ |
ಚಕ್ಷುಷೀ ಖೇಚರೀ ಪಾತು ಕರ್ಣೌ ಚತ್ವರವಾಸಿನೀ || ೩ ||

ಸುಗಂಧಾ ನಾಸಿಕೇ ಪಾತು ವದನಂ ಸರ್ವಧಾರಿಣೀ |
ಜಿಹ್ವಾಂ ಚ ಚಂಡಿಕಾದೇವೀ ಗ್ರೀವಾಂ ಸೌಭದ್ರಿಕಾ ತಥಾ || ೪ ||

ಅಶೋಕವಾಸಿನೀ ಚೇತೋ ದ್ವೌ ಬಾಹೂ ವಜ್ರಧಾರಿಣೀ |
ಹೃದಯಂ ಲಲಿತಾದೇವೀ ಉದರಂ ಸಿಂಹವಾಹಿನೀ || ೫ ||

ಕಟಿಂ ಭಗವತೀ ದೇವೀ ದ್ವಾವೂರೂ ವಿಂಧ್ಯವಾಸಿನೀ |
ಮಹಾಬಲಾ ಚ ಜಂಘೇ ದ್ವೇ ಪಾದೌ ಭೂತಲವಾಸಿನೀ || ೬ ||

ಏವಂ ಸ್ಥಿತಾಽಸಿ ದೇವಿ ತ್ವಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯರಕ್ಷಣಾತ್ಮಿಕೇ |
ರಕ್ಷ ಮಾಂ ಸರ್ವಗಾತ್ರೇಷು ದುರ್ಗೇ ದೇವಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೭ ||

ಇತಿ ಕುಬ್ಜಿಕಾತಂತ್ರೋಕ್ತಂ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಕವಚಮ್ |

You can download ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ಕವಚಂ PDF / Sri Durga Kavacham PDF Download Free using the link given below.

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ಕವಚಂ PDF – Sri Durga Kavacham Kannada Book PDF Free Download

Similar Posts

Leave a Reply