శ్రీ శివ పంచాక్షర స్తోత్రం PDF | Sri Shiva Panchakshara Stotram PDF In Telugu

If you are looking for the శ్రీ శివ పంచాక్షర స్తోత్రం PDF Download Free then you have landed at the right place. Sri Shiva Panchakshara Stotram PDF download link is given at the bottom of this article.

శ్రీ శివ పంచాక్షర స్తోత్రం PDF – Sri Shiva Panchakshara Stotram Telugu Book PDF Free Download

shiva panchakshara stotram telugu pdf
పుస్తకం పేరు / Name of Bookశ్రీ శివ పంచాక్షర స్తోత్రం PDF / Sri Shiva Panchakshara Stotram PDF
భాష ద్వారా పుస్తకం /  Book by Languageతెలుగు / Telugu
పరిమాణం ఆధారంగా బుక్ చేయండి / Book by Size0.7 MB
మొత్తం పేజీలు / Total Pages2
PDF వర్గం / PDF CategoryReligious

Shiva Panchakshara Stotram with Lyrics in Telugu PDF

శివ పంచాక్షరి స్తోత్రం

ఓం నమః శివాయ శివాయ నమః ఓం
ఓం నమః శివాయ శివాయ నమః ఓం

నాగేంద్రహారాయ త్రిలోచనాయ
భస్మాంగరాగాయ మహేశ్వరాయ ।
నిత్యాయ శుద్ధాయ దిగంబరాయ
తస్మై “న” కారాయ నమః శివాయ ॥ 1 ॥

మందాకినీ సలిల చందన చర్చితాయ
నందీశ్వర ప్రమథనాథ మహేశ్వరాయ ।
మందార ముఖ్య బహుపుష్ప సుపూజితాయ
తస్మై “మ” కారాయ నమః శివాయ ॥ 2 ॥

శివాయ గౌరీ వదనాబ్జ బృంద
సూర్యాయ దక్షాధ్వర నాశకాయ ।
శ్రీ నీలకంఠాయ వృషభధ్వజాయ
తస్మై “శి” కారాయ నమః శివాయ ॥ 3 ॥

వశిష్ఠ కుంభోద్భవ గౌతమార్య
మునీంద్ర దేవార్చిత శేఖరాయ ।
చంద్రార్క వైశ్వానర లోచనాయ
తస్మై “వ” కారాయ నమః శివాయ ॥ 4 ॥

యజ్ఞ స్వరూపాయ జటాధరాయ
పినాక హస్తాయ సనాతనాయ ।
దివ్యాయ దేవాయ దిగంబరాయ
తస్మై “య” కారాయ నమః శివాయ ॥ 5 ॥

పంచాక్షరమిదం పుణ్యం యః పఠేచ్ఛివ సన్నిధౌ ।
శివలోకమవాప్నోతి శివేన సహ మోదతే ॥

You can download శ్రీ శివ పంచాక్షర స్తోత్రం PDF / Sri Shiva Panchakshara Stotram PDF Download Free using the link given below.

శ్రీ శివ పంచాక్షర స్తోత్రం PDF – Sri Shiva Panchakshara Stotram Telugu Book PDF Free Download

Similar Posts

Leave a Reply