రామచంద్రాయ PDF | Ramachandraya PDF In Telugu

If you are looking for the రామచంద్రాయ PDF Download then you have landed at the right place. Ramachandraya In Telugu PDF download link is given at the bottom of this article.

రామచంద్రాయ PDF – Ramachandraya Telugu Book PDF Download

ramachandraya-in-telugu-pdf
పుస్తకం పేరు / Name of Bookరామచంద్రాయ PDF / Ramachandraya PDF
భాష ద్వారా పుస్తకం /  Book by Languageతెలుగు / Telugu
పరిమాణం ఆధారంగా బుక్ చేయండి / Book by Size0.5 MB
మొత్తం పేజీలు / Total Pages9
PDF వర్గం / PDF CategoryReligious

Ramachandraya With Lyrics in Telugu PDF

రామచంద్రాయ జనకరాజజా మనోహరాయ
మామకాభీష్టదాయ మహిత మంగళం ||

కోసలేశాయ మందహాస దాసపోషణాయ
వాసవాది వినుత సద్వరద మంగళం || ౧ ||

చారు కుంకుమో పేత చందనాది చర్చితాయ
హారకటక శోభితాయ భూరి మంగళం || ౨ ||

లలిత రత్నకుండలాయ తులసీవనమాలికాయ
జలద సద్రుశ దేహాయ చారు మంగళం || ౩ ||

దేవకీపుత్రాయ దేవ దేవోత్తమాయ
చాప జాత గురు వరాయ భవ్య మంగళం || ౪ ||

పుండరీకాక్షాయ పూర్ణచంద్రాననాయ
అండజాతవాహనాయ అతుల మంగళం || ౫ ||

విమలరూపాయ వివిధ వేదాంతవేద్యాయ
సుజన చిత్త కామితాయ శుభగ మంగళం || ౬ ||

రామదాస మృదుల హృదయ తామరస నివాసాయ
స్వామి భద్రగిరివరాయ సర్వ మంగళం || ౭ ||

You can download రామచంద్రాయ PDF / Ramachandraya PDF Download using the link given below.

రామచంద్రాయ PDF – Ramachandraya Telugu Book PDF Download

Similar Posts

Leave a Reply