महाराष्ट्र शासनाचे सार्वजनिक सुट्ट्या 2023 | Maharashtra Government Holidays List 2023 PDF

महाराष्ट्र शासनाचे सार्वजनिक सुट्ट्या 2023 | Maharashtra Government Holidays List 2023 PDF in Marathi Free Download

Maharashtra Government Holidays List 2023
लेखक / Writerमहाराष्ट्र शासन / Maharashtra Government
पुस्तक का नाम / Name of Bookमहाराष्ट्र शासनाचे सार्वजनिक सुट्ट्या 2023 / Maharashtra Government Holidays 2023
पुस्तक की भाषा / Book of Languageमराठी / Marathi
पुस्तक का साइज़ / Book Size0.19 MB
कुल पृष्ठ / Total Pages14
श्रेणी / Categoryगवर्नमेंट / Government
डाउनलोड / DownloadClick Here

 सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, मादाम कामा मार्गाराज चौक, ४०० ०३२, दिनांक २ डिसेंबर २०२२ मुंबई अधिसूचना सार्वजनिक-२०२३ २९/१/६८ क्रमांक सासू-१९२२/प्र.क्र.११०/कार्या- २९. परक्राम्य लेख अधिनियम १८८१ (१८८१ या २६) च्या कलम २५ खाली, ने अधिकार सीन दिनांक ८ मे १९६८ अन्वये महाराष्ट्र शासनाकडे सोपवण्यात आले आहेत, त्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन या अधिसूचनेद्वारे महाराष्ट्र राज्यात सन २०२३ सालासाठी खाली नमूद केलेले दिवस सार्वजनिक हार करीत आहे :-

You can download the Maharashtra Government Holidays 2023 PDF using the link given below.

Click HereMaharashtra Government Holidays List 2023 PDF

महाराष्ट्र शासनाचे सार्वजनिक सुट्ट्या 2023 | Maharashtra Government Holidays List 2023 PDF in Marathi Free Download

Similar Posts

Leave a Reply