९६ कुळी मराठा | 96 Kuli Maratha Surname List PDF In Marathi

मित्रांनो आजचा या लेखात आपण ९६ कुळी मराठा आडनाव यादी पाहणार आहोत , जर ९६ कुळी मराठा PDF शोधत असाल तर तुम्ही योग्य ठिकाणी पोहोचला आहात. या लेखाच्या तळाशी 96 Kuli Maratha Surname List PDF डाउनलोड लिंक दिली आहे.

मराठा जातीची ९६ कुळे यादी – 96 Kuli Maratha Surname List Marathi PDF Free Download

"List of 96 Kuli Maratha Surnames - a document or spreadsheet showing a collection of last names that belong to the Maratha caste, a social group that is native to the Indian state of Maharashtra. The term "96 Kuli" refers to the 96 clans or sub-castes that make up the Maratha community. Some common Maratha surnames include Deshmukh, Kulkarni, and Patil."

96 कुळी मराठा सर्व आडनावांची यादी / 96 Kuli Maratha Surname And Gotra List In Marathi PDF

९६ कुळे मराठ्यांचे

आडनाववंशगोत्रदेवक
अहिररावसूर्यभारद्वाजपंचपल्लव
आंग्रेचंद्र..गार्ग्य..पंचपल्लव
आंगणेचंद्रदुर्वासकळंब, केतकी, हळद, सोने
इंगळेचंद्रभारद्वाज,देव कमळ, साळुंखी पंख
कदमसूर्यभारद्वाज,कळंब, केतकी, हळद, सोने
काळेसूर्यभारद्वाजकळंब, केतकी, हळद, सोन, साळुंखी पंख
काकदेसूर्यकौंडिण्यकळंब, रुई, मोरवेल, सूर्यफूल
कोकाटेसूर्यकाश्यपकळंब, हळद, सोने, रुई, वासनवेलस
खंडागळेसूर्यवसिष्ठकळंब, सूर्यफूल
खडतरेचंद्रलोमेशपंचपल्लव
खैरेचंद्रमरकडेयपंचपल्लव
गव्हाणेचंद्रकौशीकपंचपल्लव, साळुंखी पंख
गुजरसूर्यशौनकपंचपल्लव
गायकवाडचंद्र,गौतमपंचपल्लव, सूर्यफूल
घाटगेसूर्यकाश्यप,साळुंखी पंख, पंचपल्लव
चव्हाणसूर्यकाश्यप,कळंब, वासुंदीवेल, हळद, सोने, रुई
चालुक्यचंद्रभारद्वाज,मांडव्य, उंबर, शंख
जगतापचंद्र,मांडव्य,पंचपल्लव, उंबर, वड, पिंपळ
जगदाळेचंद्र,कपिल,पंचपल्लव, धारेची तलवार
जगधनेचंद्र,कपिल,पंचपल्लव
जाधव, यादवचंद्रकौंडिण्य,अत्रि, कळंब, पंचपल्लव, उंबर, पानकणीस, आंबा
ठाकूरसूर्यकौशिक,पंचपल्लव
ढमालेसूर्यशौनल्यपंचपल्लव
ढमढरेसूर्यकाश्यपकळंब
ढवळेचंद्रभारद्वाज,उंबर, शंख, धारेची तलवार
ढेकळेचंद्रवत्सकळंब, पिंपळ, उंबर.
ढोणेसूर्यभारद्वाज,कळंब, केतकी, हळद, सोने..
तायडे (तावडे)सूर्य,विश्वामित्र,कळंब, हळद, ताडपल्लव
तावरे / तोवरसूर्यगार्ग्यउंबर
तेजेसूर्यकौंडिण्यकळंब, मोरवेल, रुई
थोरातसूर्यभारद्वाजकळंब, केतकी, हळद, सोने, पिंपळ
थोटे (थिटे)सूर्यवसिष्ठकळंब, सुर्यफूल
दरबारेचंद्रकौशीकपंचपल्लव
दळवीसूर्यवसिष्ठकळंब, पंचपल्लव
दाभाडेसूर्यशौनल्यकळंब
धर्मराजसूर्यविश्वामित्र,पंचपल्लव
देवकातेचंद्रकौशीकपंचपल्लव
धायबरचंद्रभारद्वाजउंबर, शंख
धुमाळचंद्रदुर्वासहळद, आपटय़ाचे पान
नाईकचंद्रवसिष्ठ,दुर्वास नागवेल
नालिंबरेचंद्रभारद्वाजउंबर, शंख
निकमसूर्यपराशर,मान्यव्य, कळंब, उंबर, वेळू
निसाळसूर्यवाजपेयीपंचपल्लव
पवार (परमार)सूर्यवसिष्ठ,कळंब, धारेची तलवार
प्रतिहारसूर्यभारद्वाजकळंब, केतकी, हळद, सोने
पानसरेचंद्रकश्यपकळंब
पांढरेचंद्रलोमेशपंचपल्लव
पठारेसूर्यकाश्यपकळंब, केतकी, हळद, सोने, वासुंदीवेल
पालवेसूर्यभारद्वाजकळंब
पलांढसूर्यशौनल्यकळंब, पंचपल्लव
पिंगळेचंद्रभारद्वाजउंबर, शंख
पिसाळसूर्यकौशीकपंचपल्लव, वड
फडतरेचंद्रयाज्ञवल्क्यपंचपल्लव, साळुंखी पंख
फाळ्केचंद्रकौशीकपंचपल्लव
फाकडेसूर्यविश्वामित्रपंचपल्लव
फाटकचंद्रभारद्वाजकमळ
बागलसूर्यशौनककळंब, पंचपल्लव
बागवर-बांगरचंद्रभारद्वाजउंर्ब, शंख
बांडेसूर्यभारद्वाजकळंब, केतकी, हळद, सोने
बाबरसूर्यभारद्वाजकळंब, केतकी, हळद, सोने, साळुंखी पंख
भागवतसूर्यकाश्यपकळंब
भोसलेसुर्यकौशीकपंचपल्लव
भोवारेचंद्रकौशीकपंचपल्लव
भोगले (भोगते)सूर्यकौशीकपंचपल्लव
भोईटेसूर्यशौनकपंचपल्लव
मधुरेसूर्यविष्णूवृद्ध,पंचपल्लव, सूर्यफूल
मालपेचंद्रभारद्वाजउंबर, शंख
मानेचंद्रगार्ग्यशंख, गरुड पंख
मालुसरेसूर्यकाश्यपकळंब
महाडीकसूर्यमाल्यवंतकळंब, पिंपळ
म्हांबरेचंद्रअगस्तिकळंब, शमी
मुळीकसूर्यगौतमपंचपल्लव, सूर्यफूल
मोरे(मोर्य)चंद्रभारद्वाजमयूर पंख, ३६० दिवे
मोहीतेचंद्रगार्ग्यकळंब, कळंबगादी, वासणीचा वेल
राठोडसूर्यकाश्यपसूर्यकांत
राष्ट्रकुटसूर्यकौशीकपंचपल्लव
राणेसूर्यजमदग्नीवड, सूर्यकांत
राऊतसूर्यजामदग्नीवड, सूर्यकांत, सूर्यफूल
रेणुसचंद्रविश्वामित्रपंचपल्लव
लाडचंद्रवसिष्ठवासुंदीवेल
वाघसूर्यवत्स,विश्वावसू कळंब, हळद, निकुंभ
विचारेसूर्यशौनकपंचपल्लव
शेलारसूर्यभारद्वाज,विश्वामित्र, कळंब, पंचपल्लव, कमळ
शंखपाळचंद्रगार्ग्यशंख
शिंदेसूर्यकौंडिण्यकळंब, रुई, मृत्ति, केचावेल, भोरवेल
शितोळेसूर्यकाश्यपवड, सूर्यकांत
शिर्केचंद्रशांडील्यकळंब, आपटय़ाचे पान
साळवेसूर्यकौंडिण्यकळंब, रुई, मोरवेल
सावंतचंद्रदुर्वासकमळ, कळंब, साळुंखी पंख
साळुंखेसूर्यभारद्वाजपंचपल्लव, साळुंखी पंख
सांबरेसूर्यमान्यव्यकळंब, हळद
सिसोदेसूर्यकौशीकपंचपल्लव
सुर्वेसूर्यवसिष्ठपंचपल्लव
हंडेसूर्य विष्णुवृद्धपंचपल्लव, सूर्यफूल
हरफळेचंद्रकौशीकपंचपल्लव
क्षिरसागरसूर्यवसिष्ठकळंब

96 Kuli Maratha Surname And Gotra List

1) Ahirrao (Aahirraw):- Clans, Line, Surnames: Akantak,Akral,Akaral,Ameer,Aamale,Aaraj,Aatole,Akante,Adhauo,Awaghad,Armale,Aakhar,Aadan,Edhate,Erwe,Akare,Ade,Akhande,Araw,Kathale,Karnale,Gangale,Gubre,Dhime,Ghodchadhe,Ghokhale,Charhate,Cherpe,Jaggethe,Jagdumbare,Jagbhand,Jangle,Junghare,Junde,Juwware, Zadokar,Tale,Tole,Daware,Dabre,Dature,Domne,Dhakne,Padwe,Padpathe,Padole,Pannase,Balee, Prokatat,Balia,Bhilkar,Bhusgale,Mulmule,Shire,Shimre,Haipkar,Date.

2) Aangra:- Clans, Line, Surnames:- Akhatyar,Akhil,Amankar,Awakale,Aatkad,Aarsood,Aasood,Aakhade,Andhare,Andhak,Erkhade,Esankar,Ethakare,Ethale,Kankrale,Karande,Karnale,Kadale,Gadrarw,Gandharwa,Ghodtale,Chanchal,Chatpate,Chabukswar,Chatap,Janjal,Jawjal,Janjeere,Jatadharee,Haghane,Jathe,Janghale,Jatabhare,Tipre,Ladhe,Watane,Sabkal,Sawkal,Sawai,Sadar,Tumane,Tushar,Tridoshi.

3) Aangan (Aangane):- Vansh:- Surya vansh or Solar clan, Throne kingdom:- Palashika (Halsee in Karnataka state),Throne, Canopy(Chatra), Sign (Nishan), Horse (Varu):- Red, Sun on Flagpole, Clan goddess(Kuldaivat):- Bhavani, Clan object (Devak):- Kalamb or Ketak, Guru:- Durvas, Gotra:- Kadam, Veda:- Rugveda, Mamtra:- Treepad Gayatri mantra. Clans, Line, Surnames:- Aangan,Alaspure,Awole,Adshul,Aswale,Awate,Agarkar,Angrakhe,Uttam,Utpadak,Uoogal,Uoornale,Upre,Usane,Udhal,Udhawe,Kanoj,Karale,Kalane,Kinge,Gaoorkhade,Gandhi,Gulab,Gholap,Chatte,Chattis,Chakate,Chichor,Chote,Jaghane,Jagjal,Janthe,Janchare,Jadnawal,Budhe,Budh,Mehkare,Randhaeer,Ranjeet,Lahane,Wale,Salwe,Tahane,Talkat,Talghate,Saoorkar.

4) Engale (Ingle):- Vansh: – Bramha vansh, Throne kingdom: – Mahinagar and Ayodhya(Uttarpradesh state), Throne:- Yellow, Canopy:- Yellow. Sign (Nishan):-Yellow, Horse (Varu):- Yellow, Hanuman on Flagpole, Clan god (Kuldaivat):- Bramhanath, Clan object (Devak):- Kamal (Lotus flower), Guru:- Bharadwaj, Gotra:- Chulkee, Veda:- Yajurved, Mantra:- Gayatri Clans, Line, Surnames:- Agochar,Arwad,Atkare,Aalsure,Ambreesh,Enjalkar,Endhale,Elamkar,Ene,Edhale,Etkhade,Othambe,Oraskar,Kasoorkar,Kanije,Kamble,Khadse,Gaiphane,Chikte,Chinchoke,Chimote,Chimte,Choudhari,Chitins,Jagdal,Jabidare,Jabr,Jangle,Topple,Topkar,Dukrul,Dhumale,Dhepe,Niranjan,Janprawade, Janmakhode,Janmapashe,Japmale,Tryambake,Pore,Pote,Mate,Mandlik,Matikhaye,Repe,Reche,Rekhe, Sagne,Hingre.

5) Kardam, Kadam:- Vansh:- Surya vansh alias Solar clan, Suryavanshi king Kadam, City:- Kedar (Kandahar city in Modern day Afhganistan nation) Second Throne Vanwas (In Karnataka State) third throne Palshika(Halsi in Karnataka State) fourth kingdom Gopapattan(Goa state in India), Throne:- Red, Sign:- Red, Horse:- Red, Sun on flagpole, Clan goddess (Kuldaivat):- Tuljabhavanee, Clan object (Devak:- Gold(Sone), Halad, Ketak or Kalamb, Guru:- Duvrasrushi, Gotra:- Kadam, Veda:- Rugveda, Mantra:- Gayatri mantra Clans, Line, Surnames:- Thakur(Shivaji rewarded Thakur surname to Kadam),Akhand,Akhade,Aghate,Aawanle,Kajle,Kawale,Kalamb,Kalge,Kalak,Karle,Kanwa,Kalpadrupam,Kuwal,Kulkarni,Kolhe,Khadupe,Gagul,Gatode,Ghade,Ghode,Ghorde,Jayjune,Doijad,Takte,Taktake,Takdewade, Dewar,Dhadshirke,Dhukate,Dhutre,Dhul,Dhudhad,Nawre,Nupre,Wadke,Ghame,Bares,Balekar,Barbudhhe,Birath,Bobsate,Borate,Bother,Bhase,Bhalekar,Mise,Miraslagde,Munge,Mahipal,Raigade,Warade,Banwe, Sogde,Hire,Nupure,Nhyre,Bal,Mungale,Rangnakar,Gate.


6) Kale:- Clans, Line, Surnames:- Awasare,Apse,Amaldar,Aatmande,Aathawle,Ambole,Kalakunbi,Kalamore,Kalbhairaw,Kalsarp,Kal, Kamble,Kawde,Kajalkar,Kurup,Kunchmkar,Kotwal,Kalmegh,Kalbhoj,Kalke,Khanderao,Khanjeere,Dapre,Tathade,Tekhe,Jabane,Jambe,Jayant,Jaypatre,Telharkar,Dane,Barsakade,Bobde,Bhambere,Rothe,Badskar,Shitre,Waked.

7) Kakde:- Clans, Line, Surnames:- Amalpure,Aawtarkar,Aepatdar,Ongal,Ongale,Angmode,Karjbhanjne,Kardhamare,Kahurkar,Kature, Karekar,Kawine,Kanherkar,Kelkar,Gore,Gode,Jage,Jange,Jagre,Jache,Dikkar,Damre,Dahane,Dalmale, Dahule,Bawner,Badalkar,Sayande,Beejwade,Bijagare,Arandkar.

8) Kokate:- Clans, Line, Surnames:- Ambone,Ambate,Ambatkar,Karket,Kadaskar,Karnatake,Kanfhade,Kedhe,Kaikadi,Kotyadhish,Kolse,Koranne,Kolne,Jatmukhatyar,Jatyandha,Jabhade,Jarte,Jetherao,Dhole,Dhage,Bachal,Bonde,Mantkar, Meghe,Warne.

9) Khandagale:- Clans, Line, Surnames:- Awadhiye,Awtare,Kothari,Kothiwan,Kalpande,Khade,Khedkar,Khelkar,Khupshe,Khushamate,Chopde, Jagdewrai,Jatane,Jate,Jikka,Jitkhor,Thombre,Jiddakhor,Dahake,Dike,Doles,Dibre,Dhomsode,Patangrao, Pujari,Patharkar,Payole,Palote,Patkar,Piple,Bawne,Pachkor,Bodade,Mukund,Raipure,Wakhare, Wakhwakhe,Watsaraj,Sonone,Hage.

10) Khadtare:- Clans, Line, Surnames:- Aadkine,Kalmkar,Kohle,Kesarkar,Khillare,Kharal,Khandar,Jibhle,Jineshwar,Chingare,Juyte,Jugle,Dhake,Nakhate,Namale,Nakaskar,Zurmane,Zulne,Zole,Namalkar,Nartar,Nistane,Nilkhan,Pawhare,Parwan,Pimpalshende,Patre,Puralkar,Payghan,Pachmohor,Paraskar,Pahpal,Pachbhai,Pardhee.

11) Khaire:- Clans, Line, Surnames: Aoudumbar,Aourangpure,Karkude,Kating,Knothole,Karu,Khedule,Khairnar,Take,Tapore,Tawale,Dikale,Dawhale,Dakhore,Dakhare,Dighol,Dakule,Dikkar,Damre,Zake,Dharange,Junwate,Junnare,Junwade,Jepale,Dhawas,Dhandhare,Nafhade,Nale,Nehte,Parkhee,Banweer,Barkad.

12) Gawhane:- Clans, Line, Surnames:- Aale,Aade,Kasar,Kamole,Kongre,Khandole,Khadkakar,Galraha,Legarmale,Gawal,Joge,Jogwekar,Jote, Jauooli,Tekade,Zadmode,Zadekar,Zabde,Tadaha,Takare,Dang,Dikre,Dawage,Dhakulakar,Nabhade,Pawle,Panghate,Paoolbudhhe,Pire,Bagar,Wanshwar.

13) Gujar (gurjar):- Clans, Line, Surnames:- Aakarn,Aaglawe,Kalokar,Kandekar,Kite,Kotharkar,Khakre,Gangthade,Gujrathee,Khase,Khaserao,Gujar,Gurjar,Gumaste,Zarke,Zallar,Zingte,Zinzote,Zigte,Zirmire,Dagre,Dhafh,Dakhode,Danger,Naykawad, Batharawar,Badare,Bulke,Bawiskar,Bolke,Magarmak.

14) Gaikawad (Gaykawad):- Kingdom:- Ayodhya, current kingdom Badoda or Baroda or Vadodara (In Gujratha state), Throne:- Twain colour(Red and White), Canopy and sign:- Twain colour, Horse:- White, moon on falagpole, Clan goddess:- Bhavani, Clan object (Devak):- Panchapallava(Five leave), Guru:- Vashishtha, Gotra:- Kalmukh, Veda:- Yajurveda, Mantra:- Gayatri mantra. Clans, Line, Surnames:Achal,Achah,Awadhani,Asure,Adsure,Karmat,Kanle,Kawde,Karjaree,Kanjan,Kapalfhode,Kasare,Karkar,Kahar,Kanade,Kanta,Katle,Kanhe,Kirkire,Kithe,Kode,Khare,Khapde,Garade,Gadoor,Ghadhawe,Gayke,Gaykee,Chandre,Gawal,Chkrawartee,Chakrapanee,Chkrawak,Jajwaly,Jadoogeer,Jachak,Jire,Joon,Zile,Tiwte,Dige,Dukre,Dhiwar,Dhore,Talwale,Takte,Tagnaledatar,Datare,Duranga,Dewle,Dhagad,Dhagdhamale,Dhare,Dhundupal,Nakhare,Nawate,Nanwar,Nagte,Patait,Padkar,Padsare,Pawed,Padpar,Patre,Palkar,Pure,Pendhare,Fhade,Badwe,Fhakadpale,Bama,Banasur,Bender,Belwade,Ghodke,Bhadkambe,Bhamate,Bhate,Madkar,Marathe,Mahale,Madke,Margath,Mahalunge,Mhasik,Wairkar,Maral,Mabhale,Morkar,Mase,Manse,Mare,Mhatare,Murkar,Mulke,Mene,Mengune,Mode,Rage,Rangole,Rande,Rodke, Lagad,Langde,Lokre,Waidya,Shankh,Shiwne,Shewde,Sansale,Sawale,Sarad,Sarte,Satag,Saple,Surkhe Sonawde,Hajare,Hame,Hamale,Hadke,Hoke,Dhage,Dhadak,Dhananjay.

15) Ghatge:- Throne kingdom:- Ayodhya (In Uttarpradesh), Throne and Sign:- Twain colour, Horse:- White, Moon on Flagpole, Clan god:- Prabhakar, Clan object (Devak):- Panchapallav, Guru:- Vashishtha, Gotra:- Kalmukh, Veda:- Yajurveda, Mantra:- Gayatri mantra . Clans, Line, Surnames:- Karante,Kapale,Karkre,Kapse,Kharate,Gathol,Gawde,Gad,Gaderao,Gonde,Godbole,Ghaw,Jogee,Joggle, Janorkar,Taksale,Tidke,Diwekar,Thigle,Dharpal,Nasade,Patade,Pate,Bede,Bhodure,Markale,Malode,Mahurkar,Mhaisane,Mankar,Badeer,Shele,Shendade,Sangwi,Sagne,Sakhale,Tangsal.

16) Chavan:- Vansh:- Somvansh, Somvanshi king Chavan, City:- Mewad and Avanteepuree(Rajastan state), Throne colour:- White colour,Canopy(Roof,Umbrella):- White clour, Sign colour:- White colour, Horse:- White colour, Moon on Flagpole, Clan goddess:- Jwalamukhee Bhavani, Clan object (Devak):- Vasundree Vell,Halad,Gold,rui,or Kalamb, Guru:- Vshishtha, Gotra:- Chavn, Veda:- Rugveda,Treepad Gayati Mantra. Clans, Line, Surnames:-Aatle,Esapute,Pachpute,Kabhandh,Kanojiya,Karkre,Kisab,Kaspale,Kalbhar,Kapde,Karbharee,Kedar,Kharkhare,Kharpate,Khartope,Khandekar,Khamkar,Khulale,Gund,Dhagdh,Chandawle,Dang,Dhaphale,Dhawle,Dhakle,Titway,Tibe,Tegle,Topsule,Tablkar,Thorad,Dare,Dhahibe,Dalpate,Dusing,Dewge,Dhadam,Dhopte,Parthe,Parwarkar,Phalke,Phage,Bache,Warge,Bhandare,Bhaykar,Bhalsinh,Bhonwar,Bhoyar,Bhorrdar, Randiwe,Langthe,Lotankar,Wadkar,Sinab,Hawle,Dhipule,Takwe,Dagde,Dangle,Data,Dhadpade,Dhadote,Dhekre.

17) Chalukya(Chalke):- Throne kingdom:- Badami (In Karnataka state ) and Kalyan, Sign, Canopy,Horse And Throne colour:- Dhawale, Ganpati on flagpole, Clan god:- Khanderaw, Clan object (Devak):- Umbar or Shankh, Guru:- Dalbhyarusee, Gotra:- Chalukya, Mantra:- Gaytri mantra Clans, Line, Surnames:- Anang,Aditya,Endalkar,Khamble,Khandare,Khandane,Gujare,Chle,Chulkee,Chudamanee,Chaure,Chaurange,Chaube,Jawle,Jagl,Dubal,Dhisle,Dagne,Nilwarna,Bangal,Babar,Bendale,Bhadane,Bhawr,Mayor,Rannwre,Wakka,Leegar,Wale,Shakswant,Sanchole,Shekwant,Sonwte,Sokawde,Theche,Thepe,Thokle,Dambre,Dhamale,Dhalpe,Dhabe,Tage,Tagre,Dadhate,Dashakanth,Dhansale,Dhanandhe,Nage,Nable,Nabhe,Natke,Nanwte,Nawde,Nawade,Padhale,Patkre,Patkure,Prabhave,Bakhade,Bgale,Bandsode,Bhangsal,Bhartkhande,Wadskar,Shalotre.

18) Jagtap:- Vansh or Clan:- Somvansh or Moon clan, Somvanshi king Vasusen, City (Nagar):- Bhratpur(Bharatpur in Harayana state in India) , Sign, Horse, Throne, Canopy:- Dhawale, Ganpati on flagpole, Clan god (Kuldaivat):- Khanderaw, Clan object (Devak):- Umbar, Pimpal or Kalamb, Guru:- Dalabhyarukshi, Mantra:- Gayatri mantra Clans, Line, Surnames: Aawte,Ameere,Etape,Kabre,Katedhar,Kashinde,Kumre,Korde,Korkar,Khambeer,Khambarkar,Gadekar, Chaprakhe,Jakate,Jagjaheer,Jagdeesh,Jagmitra,Zangde,Dhale,Dhisal,Tams,Disrat,Dukh,Durjar,Dombe, Dongarwate,Duble,Devbadle,Dholap,Nagad,Nimse,Pathan,Pathar,Padekar,Padghare,Pade,Padwe,Bawle, Warhate,Yewle,Ransing,Baeed,Walunj,Bayale,Waze,Wisale,Sange,Sabhare,Sagole,Surkar,Dhende,Nave,Navlakhe,Nagshule,Balee,Bahatare,Shamkarna.

19) Jagdale:- Clans, Line, Surnames:-Aghade,Kawas,Karskar,Karinde,Kawlkar,Kireet,Keerdatta,Kochrekar,Khare,Kharkar,Khiratkar,Godbole,Jangam,Jangee,Janjal,Dahage,Dolhare,Denk,Dolkate,Dolekar,Narkhede,Wankse,Bambl,Mirase,Balkar,Tajele,Tatge,Tadge,Dhodhanee,Nagde,Padal,Pant,Patwde,Parag,Burangee,Bhatale,Wikhe,Widehee, Widhoor.

20) Jagdhane:- Clans, Line, Surnames:- Arnaw,Awchitrao,Aachrya,Karankar,Kalchuree,Kitukle,Killedar,Kilor,Korpe,Koyte,Kolatkar,Khadankar,Khirad,Gajre,Jagmak,Jagdhane,Jagl,Zinzurde,Dambale,Dongarkar,Baghel,Bajare,Balskar,Bhakre,Baghel, Tadphade,Tanree.

21) Yadav,Jadhav (Includes 6 Shirke, 5 Tombar, 1 Yadav together total 12 Yadhav alias Yadav):- Guru:- Kaundanya,Clan goddess (Kuldaivat):- Jogeshwaree,City (Nagar):- Mathurapattanam(Mathura in Gujrat state), Dwarawatee, Devgiree (Daulatabad in Maharashtra state), Varangul (Varangal in Andhrapradesh ?), Mantra:- five letters mantra, Canopy:- Yellow, Sign (Nishan):- Yellow, Throne:- Yellow, Horse:- Yellow, Moon on Flagpole,Devak:- Umbar Tree, Veda:- Rugveda, Gotra:- Dhampal Clans, Line, Surnames:- Amrute,Anjire,Adhok,Apradhe,Aware,Aabhare,Upadhyay,Udre,Uooghade,Kabade,Kadlag,Karpate,Kawtuke,Kapot,Kalwar,Kambelkar,Katwate,Kanphate,Kamte,Kukse,Kukur,Kuruwanshee,Kokre,Kauraw,Kharale,Kharsane,Khartade,Khadang,Khambate,Khanzode,Khadwad,Khobre,Garud,Gireeje,Gujwade, Gobre,Gharat,Ghag,Ghogle,Ghone,Chandle,Chatk,Chikeetmak,Chandeep,Chinchote,Chise,Chitte, Chinchal,Chinchole,Chetdeep,Jaswant,Jagpal,Jamb,Jambuwant,Jamdar,Jalandhar,Jalindhare,Jare,Joggle,Tilak,Thunge,Dawlee,Dhawalkar,Dhambe,Dhole,Tanpure,Tagde,Tape,Tapowane,Talwaneekar,Tawte,Tupe,Turinge,Thatte,Darphale,Darne,Dalu,Dhighate,Diwe,Diwse,Didmide,Dune,Dudhneekar,Dewneekar,Devraw,Devdal,Desai,Dharat,Dhampal,Dhund,Dhumak,Dhurandhar,Dhondse,Nand,Nabudddhe,Nanwte, Nagle,Nirmare,Pramde,Parwad,Prabhu,Paharao,Patel,Patwleekar,Pile,Pilunj,Pudhale, Pudharee, Pund,Purohit,Phaniram,Balwant,Balwtar,Bahaddar,Ballal,Basikar,Baleebhdra,Baleeraj,Bartakke,Balherkar,Bute,Bugul,Benkar,Botale,Bother,Botdhare,Bogne,Bhatane,Bhanwase,Bhingarkar,Bhutdhare,Bhongsate,Makhmale,Murudeskar,Madhavman,Ghorpade,Muthbal,Mukul,Mulgawkar,Mothe,Mohre,Yamyaksh,Yashyant,Yadav,Yageet,Yogle,Rajne,Wangal,Warhate,Wadhale,Watode,Watadkar,Wisre,Shewte,Sase, Sawad,Satham,Sangade,Sirbor Alias Sargor,Surte,Suhsen,Sontakke,Senapati,Haygreev,Haygay,Hunge.

22) Thakur,Thakoor:- Clans, Line, Surnames:- Karhal,Kharode,Gadge,Gadgeel,Gore,Gopal,Golandaj,Thakre,Dak(Duck),Dege,Dokhe,Dange,Dhale,Dhoktirtha,Dahe,Dkhare,Baree,Burud,Wrankar,Wardhe,Wardhane,Wararkar,Samarth,Dhumawle,Dhumte,Dhukte,Maker,Mandloi,Satranje.

23) Dhamale:- Vansh : – Bramh vansh alias Yadu vansh alias Haree vansh, Kingdom:- Dwarkapattan, Throne:- Red colour, Canopy:- Red colour, Sign (Nishan):- Red colour, Horse:- Red colour, Rudra on flagpole, Clan god (Kuldaivat):- Vishnu Narayan, Clan object (Devak):- Kadamb, Guru:- Munjanalmunee, Gotra:- Chandale, Veda:- Yajurveda, Mantra:- Gayatri mantra. Line,Clans:- Ajmate,Aale,Uchle,Umbrde,Kathore,Karodikar,Khagol,Khandal,Kharane,Kharag,Khilate,Ganeem,Gane,Gandhe,Gande,Chandrabal,Chitod,Chokhad,Jawre,Jasood,Dhake,Talekar,Dandle,Dandale,Daleem,Nawre,Nigedhe,Pakhare,Bakte,Bakeekar,Bapgare,Burbhe,Bhanwell,Yawle,Dewale,Lande,Waket,Waldkar,Vasand,Shirgadkar,Hirpe,Bakre.

24) Dhamdhere:- Clans, Line, Surnames:- Aghor,Ajatshatra Aadhar,Kirwant,Kirlo,Kirkite,Kirmeere,Khamnkar,Khedekar,Khesipe,Gaydhanee,Gardee,Garud,Dhamdhere,Dhumne,Dhengle,Dhele,Dhoble,Dholam,Dhonghe,Didhade,Dimakhe,Bagde,Bangayade, Burghate,Wanre,Warpade,Wate,Watwate,Wande Watarkar,Vishal,Warwante.


25) Dhawale:- Clans, Line, Surnames:- Umrao,Karalkar,Kapul,Kasle,Kalebhar,Kuchle,Kuche,Kuchar,Gandgale,Dhawle,Dholsomde,Talware,Dalne,Dawande,Daphedar,Demote,Burange,Ladke,Lawale,Kapoore,Lakudkar,Lahane,Laybare,Nimbe,Likte,Lunge,Lekurwale Lede,Shing,Lubre,Lule,Shinge,Bule.

26) Dhekle:- Clans, Line, Surnames:- Katwane,Kako,Katwde,Kambe,Keertane,Krutant,Killol,Kuthe,Kubde,Gidde,Dhol,Dhekle,Tware,Tatte,Taru,TupkareeTetu,Bulbutle,Sapat,Sodgeer,Mad,Hodgeer.

27) Dhone:- Clans, Line, Surnames:- Kaypatee,Kaje,Kurmawanshee,Kuldeepak,Kaumree,Kuhte,Kushwanshee,Kuth,Kusher,Gilorkar,Dhongle,Tahral,Talke,Talmale,Timane,Bukame,Sonwate,Madwee,Mahate.

28) Tayde,Tawde:- Vansh:- Somvansh, Guru:- Vishwamitra, Clan goddess:- Jogeshwari, Throne:- Indor (Madhyapradesh state), Throne colour Dhwala, Sign dhawala, Horse:- dhawala,Gayati mantra, Gotra:- Chavan Clans, Line, Surnames:- Atulbalee,Upase,Urkud,Kitkite,Kombe,Luskase,Garat,Surya,Garekh,Gote,Chandel,Chandereea,Chandrakant Chamchame Chandrabal,Chandanan,Charfkal,Chirphule,Jagbhan,Jagdale,Lawal,Jibe,Jeetkar,Jambuk,Janmadagni,Jind,Tanbade,Tilak,Tanbateekar,Tarphade,Tantre,Tugare,Tailing,Tuphane,Diwane,Devrai,Dhumate,Namjade,Nagdev,Nagtilak,Nimit,Bure,Barade,Mandeesar,Murmure,Lote,Mrugwahan,Waghe,Wadhle,Wadade,Sathe,Sangal,Sosate,Hawle,Lobhe,Veerkar.

29) Tonwar, Tuwar:- Vansh:- Suryavansh or Solar clan, Throne kingdom:- Karnatak (Karnataka state in south India), Throne:- Green, Canopy and Sign:- Green, Horse:- Yellow, Hanuman on flagpole, Clan goddess (Kuldaivat):- Jogeshwaree, Devak(Clan object):- Umbar(a kind of tree), Guru:- Parshar, Gotra:- Nikam, Veda:- Yajurveda, Mantra:- Gayatri mantra Clans, Line, Surnames:- Kukde,Kulat,Kukte,Kene,Keche,Kedarne,Gunjwate,Ghumbhar,Tarte,Tawar,Tamte,Tangde,Tigharkar,Turudkar,Tirole,Tinmode,Tulankar,Turwe,Telkhade,Burade,Miratkar,Malpawar.

30) Teje:- Clans, Line, Surnames:- Kuttarmare,Kurmure,Kurkure,Khapne,Khanwilkar,Gawhar,Garpal,Tupt,Ganganaik.

31) Thorat:- Clans, Line, Surnames:- Kuwadi,Kurmap,Kumar,Kulwan,Kore,Kuleen,Khandokar,Guhal,Dhamaila,Ghorpade,Tamkhade,Tathe,Tiwkshyekar.

32) Thote:- Clans, Line, Surnames:- Kusumb.Kekne,Kodale,Kothe,Khond,Gaygol,Gudwe,Chirkale,Chirphal,Jalguj,Jijkar,Dhakre,Ghatge,Narkhamb,Nayak,Patil,Pusdkar,Pete,Pethe,Behade,Yadgire.

33) Darbare:- Clans, Line, Surnames:- Arvind,Arerao,Ugle,Utan,Konde,Kodape,Guldhe,Zende,Tikwade,Tirukhe,Tatode,Tale,Tambakhe,Takpire.

34) Dalwi:- Clans, Line, Surnames:- Ulhe,Uttarkhede,Umal,Kalam,Konde,Dongre,Khand,Zode,Taraye,Talaye,Takod,Tajne,Tijare,Thopte,Dame,Dhande,Nikat,Nandorkar,Yadakhe,Bhangale,Bhar,Sakle,Molkar,Rahat,Satarkar.

35) Dabhade:- Clans, Line, Surnames:- Umli,Ubhekar,Sashrete,Khachne,Guwade,Tarhande,Tarke,Tawede,Phengde,Bade,Raonikam,Dhulp,Zanje,Pharphate,Phendar.

36) Dhamraraj:- Vansh:- Bramha vansh alias Yadu vansh alias Haree vansh, Bramha vanshee king Dharmaraja, City:- Kalpee,Throne:- Red colour, Canopy:- Red colour, Horse:- Red, Garuda(Egale) on flagpole, Clan god (Kuladaivat):- Mahadev, Clan object:- Five leaves(Wad, Pimpal, Haryalee, Ashta, Jambhul), Guru:- Angirarushee, Gotra:- Dhamraraj, Veda:- Rugveda, Mantra:- Gayatri mantra. Clans, Line, Surnames:- Umak,Unhale,Ogle,Kowle,Gubhane,Tarte,Tarange,Titeermare,Taybote,Phiranke,Bhatta,Radke,Rachor,Rashtrakut,Lawvanshee,Sachan,Singgaur,Sulank,Suran.

37) Devkante:- Clans, Line, Surnames:- Udade,Udkhade,Kolte,Kolapar,Gube,Gedam,Zagde,Tabele,Thor,Dandade,Dahibhajne,Damble,Diyakar,Muguchavan.

38) Dhaybar:- Clans, Line, Surnames:- Ubhade,Ujagar,Khapte,Khilare,Gulkende,Taktode.

39) Dhumal:- Throne kingdom:- Nashik (Nasik city in Maharashtra state) and Vijaydurga, Sign, Canopy Horse Throne colour:- Red, Sun on flagpole, Clan goddess:- Bhavai, Clan object (Devak):- Halad or Ketak, Guru:- Durvas, Gotra:- Kadam, Veda:- Rugveda, Mantra:- Gayatri mantra . Clans, Line, Surnames:- Gurkhee,Guru,Gurakhe,Gete,Jalandhar,Jalgunj,Japedkar,Dhule,Dhure,Tagne,Borawle,Malchimne,Weshe,Wekhande.

40) Nalawde (Nal):- Throne kingdom:- Prabhalkhand (In Gujrath ??), Sign, Throne, Canopy:- Green colour, Horse:- Red, Rudra on flagpole, Clan god:- Jyotirlinga, Clan object (Devak):- Nagchafha, Guru:- Durvasrushi, Gotra:- Anang, Veda:- Yajurveda, Mantra:- Gayatri mantra . Clans, Line, Surnames:- Ulge,Ubrale,Gede,Chatre,Channe,Parle,Dhadshirkar,Dhawalkar,Nalge,Nalawde,Nalwde,Pardhe,Bansode,Bundle,Malw,Mawle,Rakhde,Jramade,Badkhale,Wachake.

41) Nalindhare:- Clans, Line, Surnames:- Arbat,Gadhe,Gorle,Gochide,Golhar,Dhive,Dhose,Badle,Borekar,Bharambe,Bhisanhare,Rud, Mahalaha,Mankhaire,Morkhade,Modak,Morse,Yelekar,Yekle,Raked,Rawankar,Raks Alis Rakshak,Sarap.

42) Nikam:- Vansh,Clan:- Surya vansh or Solar clan, Suryavanshi king Nikam, City (Nagar):- Krnatak (Karnataka state in south India), Throne, Canopy, Sign:- Green colour, Horse:- Yellow, Hanuman on Flagpole, Clan goddess (Kuldaivat):- Jogeshwaree, Clan object (Devak):- Umbar, Velu, Rudraksha chain of Gold or Onion chain, Guru:- Parshar, Gotra:- Nikam, Veda:- Yajurveda,Mantra:- Gayatri mantra . Clans, Line, Surnames:- Awtade,Kankale,Kank,Kanknarayan,Kalokhe,Kalale,Kumbh,Khalate,Gang,Gale,Gajmal,Gune,Gudhe,Gonk,Chawde,Chinge,Chimne,Jale,Jiwnik,Dongre,Tatke,Take,Timble,Tryambke,Dankne,Dandge,Pubele,Dharte,Dhrgade,Dhawre,Dhamde,Dhapse,Dharso,Narkhamb,Naudhare,Parvatrao,Pimpalkarad,Banker,Bade,Barge,Barekar,Bawankar,Kudare,Bhojne,Masake,Matarmak,Rakte,Randhwne,Vananar,Sarate,Samke,Sawle,Sable,Sarak,Hawilhanday,Hakne,Navrse,Navratne,Nikde,Nichve.

43) Nisal:- Clans, Line, Surnames:- Gotmale,Gomase,Gonkare,Devrung,Nihal,Malwar,Yemde,Raghushe,Raghuvansh,Rakhamal,Rajurkar,Rairuddha,Rajooskar,Rajankar.

44) Pawar:- Somvanshi king Pawar,Throne:- Dharanagar(Madhyapradesh Dhar City),Throne colour Red, Canopy (Chatra):- Red, Sign:- Red, Moon on flagpole,Clan goddess:- Jagdambika, Clan object (Devak):- edge of the sword or Kalamb, Guru:- Vasisshtha,Gotra:- Pawar, Veda:- rugveda, Mantra:- Gayatri. Clans, Line, Surnames:- A)Aambote,Ubade,Odhe,Kanse,Kalaskar,Kalge,Kodge,Kodhe,Kaustubhe,Kharnar,Ghugre,Chandne,Jaydale,Aamedkar,Dunkhare,Dalpe,Dukhande,Durwe,Dhavale,Dharrao,Nalkande,Nimbalkar— These Are Vashishtha Gotree, Gotra Pramar. B) Parmar,Patya,Mandbhawar,Bane,Band,Banghade,Bhalghade,Bagmode,Bodhe,Bhayal,Bhujbal,Bhusare,Male,Madhe,Marmare,Malwde,Yande,Rokde,Landge,Yogeshwar,Yojite,Wagchaure,Bagje Vishwasrao Sindheel,Khajeendar.

45) Pratihar, Parihar:- Clans, Line, Surnames:- Achyut.Eando,Gohmare,Gondre,Dagadghaw,Nival,Pavitrakar,Matampure,Mamtkar,Rasemar,Raykar,Rakhonde.

46) Pansare:- Clans, Line, Surnames:- Aayachit,Arvind,Edhale,Dalwe,Dabhane,Dapurkar,Rahudkar,Rangankar,Rajpoot.

47) Pandhare:- Clans, Line, Surnames:- Patole,Ghate,Ghumare,Dhahapute,Nagwade,Nandurkar,Nagmode,Matekar,Nishan,Nimkhele,Pahokar,Pande,Pakhande,Parte,Patkar,Pateekhade,Pandkar,Rahate,Randive,Rayne.

48) Pathare:- Clans, Line, Surnames:- Khadke,Ghadke,Gharad,Ghyahar,Ghule,Narke,Narkade,Nakade,Nazeerkar,Nandre,Nage,Nath,Nadir,Niklank,Nichit,Nikhade,Pakhare,Belokar,Mai,Rairaw,Rasam,Hingane.

49) Palwe, Pllaw:- Clans, Line, Surnames:- Khale,Khugkar,Ghute,Ghulaksha,Ghogre,Ghotekar,Thube,Thokne,Dale,Nile,Pradhan,Pinjaree,Pughati,Lawde,Lande,Lawe,Lind,Luhube,Saraw,Saraladkar,Sardeshmukh,Sardesai,Sambhor,Samlende,Sidore,Suroshe,Sutar,Sumre,Samete,Sabhashur.

50) Palandh:- Clans, Line, Surnames:- Umbarkar,Udapure,Khuje,Khorgade,Khallere,Khot,Gawhad,Dhokel,Ghorpade,Thokal,Bagre,Bhale,Marawagde,Lithare,Lakhe,Lambdadhe,Laghawe,Lele,Lalye,Wasrke,Wyawhare,Siraskar,Satane,Sabde,Sundarkar,Surte,Soor,Susadkar,Sarodee,Sayad,Sarnaik,Sawarkar,Sabne,Suje,Samale,Sakre,Sawre,Sekapure,Sodre,Satej,Satele.

51) Pingle:- Clans, Line, Surnames:- Khapre,Khedde,Khawand,Gawankar,Dhongde,Dhonge,Dhame,Pingle,Lasurkar,Wairkar,Sade,Sanchare,Sawal,Sakude,Sawe,Sakharpande,Sakharkarkar,Sarokar,Sikare,Suke,Surese,Sukosk,Sengokar,Zatke,Nitambe,Nithale,Nirmal.

52) Pisal:- Clans, Line, Surnames:- Khalke,Khekde,Garad,Rawre,Ghodmare,Ghodtonde,Ghodmode,Ghodel,Thokane,Bhinge,Bhorkad,Maind,Lakde,Rajoorkar,Latwe,Lipse,Likhirkar,Mhepse,Wadal,Wanchar,Sakchar,Sangrame,Sachite,Sarjerao,Sadafhal,Samgaur,Sawkar,Sayre,Sirpelkar,Singne,Sule,Supekar,Subhedar,Surpal,Surerkar,Zatpade,Nivedak,Neele,Sushte.

53) Phadtare:- Clans, Line, Surnames:- Khonde,Khode,Gawhankar,Gadam,Gandkate,Garmole,Geete,Gine,Golhar,Chamithaniha,Naringe,Padul,Pakhalee,Pathare,Phadtare,Phadnees,Waghol,Bharke,Bhekde,Bhed,Bholne,Bhasakshyetree,Labhade,Likhe,Whable,Waghole,Shivtare,Shingode,Shingade,Shelar,Zadpe,Zare.

54) Phalke:- Clans, Line, Surnames:- Khokle,Khodke,Chanorkar,Chalk,Talole,Nakhale,Padnepatange,Palsudkar,Fhalke,Bujruk,Bandook,Bhatkar,Bhadolkar,Bhaise,Bhokse,Maral,Rothe,Rakhaviye,Ringne,Rithe,Rode,Reenke,Wasekar,Pandhare,Shirsath,Tilskar,Sivankar,Shiledar,Shirastedar.

55) Fhakde:- Clans, Line, Surnames:- Girsawle,Chakol,Chawre,Chandekar,Chawat,Chore,Chorale,Tarkale,Narkale,Nichak,Padade,Pahanpate,Panchdhare,Benale,Budhe,Bhange,Bharne,Bhadange,Bhoskar,Manvar,Lakhawe,Waykhale,Wadwad,Bagmode,Shingokar,Shingare,Shingne,Shete,Shejal,Takmode,Tandele,Tapte,Tarke.

56) Fhatak:- Clans, Line, Surnames:- Ambade,Andhoorkar,Kate,Kolkhade,Khote,Girkar,Gondol,Gursal,Gondhalee,Parvatkar,Dhapte,Dhamore,Ghare,Changole,Chafhale,Chambhare,Chorghe,Chokhalkar,Dhawlee,Dobade,Dhome,Turuk,Naraje,Namore,Nagpure,Nagwde,Nathe,Nimborkar,Nikase,Parhar,Parimal,Pagrut,Fhatak,Baghate,Bhakte,Bhadang,Mate,Madandhe,Mathakar,Miskane,Radake,Raigad,Lagad,Lahool,Lider,Levade,Vandale,Varekar,Vatkar,Vyadade,Vyatkar,Vadade,Vadhonkar,Vadhodkar,Varang,Sarodee,Sankar,Sangulwedhe,Simbare.

57) Bagwe:- Throne:- Dharanagar (In Madhyapradesh state, Dhar city),Throne colour:- Red, Canopy colour:- Red, Sign colour:- Red, Horse (Varu):- Red,Moon on Flagpole, Clan god (Kuldaivat):- Bhairav, Clan object (Devak):- Edge of the sword or five leafs, Guru:- Vasisshtha,Gotra:- Pawar,Veda:- Rugveda, Mantra:- Gayatri Line,Clan:- Amir,Areeraw,Ambekar,Eangal,Karbe,Kanorte,Kashmirkar,Khanedar,Garudmane,Gabru,Garud,Gawdhal,Gihile,Chitrawadhe,Chitragupt,Chipde,Chipte,Jape,Janmandh,Zapate,Jamdande,Dhongiraw,Tikhate,Jamkhindee,Dhivde,Dhanurdhar,Dhaneshwar,Dhamal,Dhampal,Dhamdhar,Dhande,Dhaybar,Nahane,Naringe,Naydu,Nistane,Nerpagar,Parab,Prabhu,Pasubal,Pandav,Premed,Barve,Bandge,Mahiwar,Mokashe,Walunj,Sheshvansh,Vasindkar.

58) Bagraw:- Clans, Line, Surnames:- Kalate,Kailase,Gavse,Gajre,Gajpal,Gajanan,Gajbal,Ganesh,Gangadhare,Galmane,Rajhans,Chitre,Chitaree,Chitrakar,Chithakar,Narwade,Pardhkar,Pathaliy,Pal,Pate,Palye,Pindurkar,Bele,Boke,Besre,Bochre,Walshing,Wagulde,Waniyade,Warokar,Wande,Widhal,Widhate,Shirkhare,Shitar,Vidyane.

59) Bande:- Clans, Line, Surnames:- Gafhtane,Gawhar,Chikhle,Chilkhate,Chivat,Nakte,Nagale,Nagmote,Nirmal,Nimkar,Nilje,Panes,Pahokar,Pokharkar,Baskar,Bakle,Belsare,Bokde,Bambdale,Mahalung,Waskar,Wakle,Shingare,Shirak,Shendre,Panche,Pimple,Pohkar.

60) Babar:- Clans, Line, Surnames:- Ghathode,Chinchpure,Chinchdhar,Chinchalkare,Chinchulkar,Chiranjiv,Chirayu,Dhamode,Dhobe,Nare,Natrrke,Navavade,Nikumb,Nidar,Nicheshthe,Nijrupe,Patanwar,Parwal,Pagdhune,Piwal,Potte,Barbuddhe,Babar,Borkute,Boche,Bodhekar,Mahalka,Mandeesur,Rawatkar,Waluve,Wayzonde,Selkar,Potnis,Poshinde.

61) Bhagwat: – Clans, Line, Surnames:- Chunade,Chugle,Chunkhade,Chatre,Chtrapatee,Jagnade,Jagkar,Janak,Janardan,Jalit,Jamdar,Jaysawar,Devtale,Dharankar,Dhabe,Dhatrekar,Dhuldhar,Dhulse,Dhondale,Powar,Fhajeete,Barvat,Bakshee,Barulkar,Bodhale,Bhange,Madan,Mahokar,Warulkar,Sbodhale,Bhange,Mahokar,Warulkarsunpekar,Hood,Hiradeve,Holge,Howalkar,Kshyatre,Dynanee,Kshyetrapal,Dhyandev,Dhyanvat.

62) Bhosale,Bhonsle(Shisode):- Vansh:- Bramha, Main throne kingdom:- Mainawatee,Throne colour:- Bhagawa(Saffron, Orange,Yellow-Orange),Canopy colour:- Bhagawa, Sign (Nishan)colur:- Bhagawa, Horse:- Bhagawa, Rudra on flagpole,Clan goddess:- Jagdamba Bhavanee,Clan object (Devak):- Five leaves, Guru:- Shankkayan, Gotra:- Dorik, Veda:- Rugveda, Mantra:- Gayatri Clans, Line, Surnames:- Awatar,Ubale,Aadhale,Kacchawah,Kalse,Kadoo,Ghorpade,Chavle,Devaskar,Dhorne,Nakashe,Pawale,Polhar,Fhale,Bansode,Badhe,Borde,Matale,Mahajan.Ranbagul,Eaw,Lokhande,Widhate,Wiradh,Shisode,Sawant,Bhosale,Hivrale,Sarupye.

63) Bhoware:- Clans, Line, Surnames:- Gurav,Godkale,Golait,Ghedkar,Jameendar,Jabadade,Jachad,Javle,Jyotishee,Veerbhaw,Pohe,Poccha,Kartode,Bodye,Bhonware,Masurkar,Mhasagar,Veerbhav,Shakal,Shursen,Hise,Hole,Hore,Dhyankor.

64) Bhogle:- Throne kingdom:- Bagalkot, Throne,Sign,Canopy,Horse:- Bhgawa(Orange- yellow or Saffron, Hinu religion flag colour) , Rudra on Flagpole, Clan god (Kuldaivat):- Mahadev, Clan object (Devak):- Panchapallawa, Guru:- Kaushikrushee, Gotra:- Dorik, Veda:- Rugveda, Mantra:- Gayatri mantra Clans, Line, Surnames:- Ghabre,Geevtode,Jondhale,Geereetkar,Derkar,Dhade,Dhatrak,Dhabal,Dhide,Dharat,Dhotre,Dhote,Phalke,Bahurupe,Bachate,Bhate,Bohaskar,Mangale,Mhasake,Viral,Hinge,Hepte,Hemant,Hotke,Honade,Haibat,Tapkiree,Tapaswee,Tapase,Paeek,Panes.

65) Bhoeete (Bhoite):- Throne kingdom:- Jaisajmeer(Jaisalmer in Rajastan state), Throne,Sign,Canopy,Horse:- Bhgawa(Orange- yellow or Saffron or Hinu religion flag colour) , Rudra on Flagpole, Clan god (Kuldaivat):- Mahadev, Clan object (Devak):- Panchapallawa, Guru:- Kaushikrushee, Gotra:- Dorik, Veda:- Rugveda, Mantra:- Gayatri mantra Clans, Line, Surnames:- Jogdandmane,Bagmare,Bangale,Bhattee,Bhadurge,Bhapkar,Mahala,Machale,Mahalle,Mahore,Matonge,Methakhar,Maide,Yamdad,Yamdahe,Yawkar,Yerne,Yewale,Rumne,Ronghe,Lole,Vilhale,Vilape,Shabde,Shirkhare,Shirsath,Shirsatt,Sairwar,Hiwse,Hiwarkar,Hunmanya,Hendre,Helbe,Helawde,Ruche,Rudre.

66) Madhure:- Clans, Line, Surnames:- Gujarkar,Devdhagale,Fharkadhe,Basode,Badare,Bahakar,Bondare,Madhukar,Maskar,Marudkar,Mate,Mokashee,Maidkar,Yermule,Revade,Lodhe,Bigvale,Shaildhar,Hule,Hemke.

67) Malpe:- Clans, Line, Surnames:- Zatale,Zalke,Zate,Zapre,Devtare,Phatare,Badare,Balak,Badree,Bopke,Mokote,Bhete,Morabh,Morande,Regude,Rage,Lohe,Lonkar,Bakhare,Viraj,Shatpal,Shirgaur,Hutake,Hursad,Hupate.

68) Mane:- Throne kingdom:- Mandeesar and Dwarka (In Gujrath state), Throne,Sign,Horse,Canopy:- Red colour, Rudra on Flagpole, Clan goddess:- Bhavani and Kanderaw, Clan object (Devak):- Wing of Egale or Garudvell, Guru:- Gragya rushi, Gotra:- Chandale, Veda:- Rugveda, Mantra:- Gayatri mantra. Clans, Line, Surnames:- Anant,Aachate,Kawade,Gudhane,Gohokar,Chandelveer,Chute,Chumke,Charade,Teerokar,Devmane,Dudrer,Dhanwadharee,Nanekar,Pawle,Pharpate,Phatkal,Barde,Badkhal,Borge,Mane,Malee,Mandokar,Makhare,Medhe,Mond,Rajmany,Rekhe,Rohankar,Lade,Lokegawkar,Livaskar,Hingankar,Dhanwantar,Dhanpishaccha,Badsure,Bahikhor,Talakhe,Taboble,Talase.

69) Malusare:- Clans, Line, Surnames:- Gowarkar,Gowar,Dipe,Bodkar,Zudpe,Zure,Talkute,Bathale,Denarkar,Mhatarmare,Mangde,Makone,Mawde,Matere,Manmode,Marmare,Sole,Sonwane,Sorote,Hadpee,Halde,Hasnapure,Hade,Hawre,Hapse.

70) Mahadik(Hyadik ?):- Throne kingdom:- Chitod(Chittod in Rajastan) and Bagalkot, Throne, Sign, Horse:- Bhgawa(Orange- yellow or Saffron or Hinu religion flag colour) , Rudra on flagpole, Clan goddess (Kuldaivat):- Katyayanee, Clan object (Devak):- Pimpal(a tree), Guru:- Malyavant rushee, Gotra:- Dorik, Veda:- Rugveda, Mantra:- Gayatri mantra. Clans, Line, Surnames:- Gawalee,Gauree,Ghanghor,Ghansham,Ghayal,Dhanakar,Dhawat,Dhugulkar,Bandivdekar,Malsane,Matekar,Makumiya,Makde,Mathankar,Malekar,Missal,Metkar,Ransinh,Ranpees,Ranrakshya,Ranboke,Rautraw,Sonar,Soleev,Haye,Hallamare,Hagone.

71) Mhambar:- Clans, Line, Surnames:- Gokhare,Zodpe,Zote,Zoting,Zodane,Tapre,Date,Danad,Dheetak,Mahakulkar,Manjre,Mandawgade,Santakke,Hadkar,Halkare,Hatye,Hambarde,Hatole.

72) Muleek:- Clans, Line, Surnames:- Gond,Gondchav,Gaurkar,Ghadreegawkar,Tange,Tongale,Tolmare,Malokar,Mange,Malkute,Sonekar,Sonkar,Sonsare,Haranbuchake,Hasbobda,Hargude,Hadke,Ratale,Dave,Davagni,Davedar,Das,Dahake,Hande,Hatolne.

73) Maurya, More:- Vansh:- Somvansh, Somvanshi king More, City:- Kashmeer and Mauryakhanda, Sign:- Green, Horse:- Green, God Hanuman on flagpole, Clan god:- Ganpati (Ganesh),Clan Object (Devak):- Wing of Peacock or 360 Lamps,Guru:- Gautam, Gotra:- More, Veda:- Yajurveda, Mantra:- Gayatri Clans, Line, Surnames:- Avachar,Amaya,Amadabadkar,Adhachar,Avachare,Avichare,Kasture,Aagavan,Aavle,Aadvale,Inshoolkar,Esalampoorkar,Karan,Kalshate,Kaduskar,Kaypate,Karankhare,Kagal,Kalbhor,Keskar,Kandle,Kale,Kirne,Kumbhakarn,Keshar,Keskar,Kesree,Khavle,Gande,Gole,Charne,Chatre,Chinchadharkar,Jitekar,Zinge,Zirpe,Dhokre,Tambe,Darekar,Davlatraw,Digambare,Divte,Duduskar,Devkar,Devhare,Devrukh,Dorik,Dhirde,Dhulap,Navre,Narnavre,Nagve,Nipse,Nimle,Nimittanere,Padvale,Padile,Barad,Pangir,Bahadure,Bhramhachalk,Bhamte,Bhurke,Bhaere,Bhople,Mandikar,Mardemanuke,Mhase,Mansavant,Mhakamakale,Madhol,Meng,Morbhe,Bhokre,Raste,Kav,Raje,Ravle,Rakhane,Rajmunde,Lal,Lendpawar,Vavde,Vaghul,Vayal,Shaha,Shivle,Shelke,Sane,Sovle,Sakanshe,Sand,Songire,Hatne,Hatore,Hingode,Hurde,Shahjoge,Huddedar,Humne,Bhuere,Bhumar,Bhute.

74) Mohite:- Guru:- Gargyarushi, Clan goddess:- Khanderaw, Gotra:- Chavan, Throne:- Mandeesar, Sign:- White, Horse:- White, Mantra:- Gayatri Clans, Line, Surnames:- Aage,Kate,Katkar,Kamre,Kulangade,Khandale,Gangdhenge,Dhekne,Takte,Dindune,Dhundle,Nivdung,Patle,Bahale,Baedinge,Bobhate,Bhore,Bhaleraw,Marathe,Mohod,Senapatee,Hone.

75) Rathod (Rashtrakut or Rothe):- Vansha:- Somvansh (Moon clan), Somvanshi king Rashtrakut, Throne kingdom:- Bankapoor,Malkhed, Sugandavati., Throne,Sign,Horse,Canopy:- Red colour, Moon on Flagpole, Clan goddess:- Jogeshwaree, Clan object:- Shankh, Guru:- Gargacharya, Mantra:- Gayatri, Gotra:- Rathod, Veda:- Yajurveda Clans, Line, Surnames:- Ajinkya,Anangpal,Avagpal,Aabhore,Gandgagrr,Gandghopal,Chand,Chandkiran,Chandol,Jagnnivas,Todmale,Dutonde,Dudhbhate,Dudhare,Panchnan,Bagul,Bhale,Bhor,Magmal,Marathe,Maharashtrarath,Rayjade,Lahule,Sinmore,Divale,Didhe,Dikpal.

76)Rashtrakut (Rathod or Rothe) :- Vansha:- Somvansh (Moon clan), Somvanshi king Rashtrakut, Throne kingdom:- Bankapoor,Malkhed, Sugandavati., Throne,Sign,Horse,Canopy:- Red colour, Moon on Flagpole, Clan goddess:- Jogeshwaree, Clan object:- Shankh, Guru:- Gargacharya, Mantra:- Gayatri, Gotra:- Rathod, Veda:- Yajurveda . Clans, Line, Surnames:- Kanchan,Kaurmi,Kautuke,Tope,Dwikhand,Dwifhod,Dubhane,Daghe,Devbhane,Devkate,Mahattar,Malke,Malik,Musmare,Mehttare,Lampeete,Dehdande,Dwaitya,Dhadse.

77) Rane:- Vansh:- Surya(Sun or Solar), Suryavanshi king Sudhanwa, City(Nagar):- Udepur (In Rajastan state),Throne (Sinhasan) colour:- Red,Canopy colour:- Red, Sun on flagpole, Clan goddess (Kuldaivat):- Maheshwar, Clan object (Devak):- wad or suryakant, Guru:- Janmadagni, Gotra:- Rane,Veda:- Rugveda, Mantra:- Gayatri Clans, Line, Surnames:- Eeshaput,Chatre,Chittevan,Chendane,Chedoo,Choukhande,Chourale,Dunedar,Dudhe,Durdhrra,Dupathe,Devmaya,Deshmukh,Pathak,Bhingare,Mangdare,Mule Alias Mulik,Sing Singnvan.

78) Raoot:- Clans, Line, Surnames:- Easadrrange,Ghaeet,Chatake,Chaval,Chabke,Chindarkar,Bate,Bhikaree,Bhalla,Malthane,Manjrekar,Ratnakar,Rasike,Rasal,Raymale,Lone,Sasarkar.

79) Renuse:- Clans, Line, Surnames:- Anangveer,Oopase,Gaulkar,Ghodse,Chavle,Chalakh,Chalvale,Chalpe,Chandurkar,Chiktekar,Chokhat,Thakar,Thabee,Thak,Thavre,Dudhade,Devdhe,Bhaisoor,Bhasoor,Bhivankar,Mangulkar,Matle,Kshadang,Shamne,Mohitkar,Modhekar,Viraj,Dharmare,Dharsode,Vichake. (Total 31)

80) Lad:- Vansh:- Somvansh,Throne:- Kathewad,Kaccha( Gujrath),Sindh (Now in Pakistan), Throne Colour:- White,Canopy(Roof):- White Clour,Sign:- White,Horse:- White,Moon On Flagpole,Clan Goddess:- Bhavani,Clan Object (Devak):- Vasundree Vell, Guru:- Vashishtha,Gotra:- Chavan,Veda:- Rugweda,,Gayatri Mantra, Clans, Line, Surnames:- Avatarik,Indra,Indire,Umbre,Udar,Karmathe,Kagde,Kutte,Gadve,Grime,Gijre,Gujguje,Talokar,Dandekar,Dhanik,Dhaval,Dhisal,Dhikat,Dhire,Nare,Nasne,Nagpe,Pateel,Dheer,Pateedar,Parbhe,Palpate,Petel,Peve,Fhating,Fhanindra,Fhanivba,Bakal,Balod,Shrbhatta,Mahakul,Marmare,Marwadee,Mandve,Mapar,Mavalne,Manpoorkar,Mahoorkar,Masrang,Mohile,Redkar,Raool,Latal,Langote,Vasu,Valode,Shelkee,Sasane,Suseer,Teekhe,Titve,Teethraraj.

81) Wagh:- Clans, Line, Surnames:- Indhe,Edhe,Janbhulkar,Jeth,Jogal,Jore,Zagre,Thel,Thembdee,Dumne,Lumbe,Tombal,Devee,Thapre,Daitya,Daud,Dhaskat,Dhapale,Paisole,Fhatkar,Fhundkar,Fhokmare,Vaichitre,Vaitage,Vidwan,Bhamborkar,Bhujale,Bhongal,Bhongale,Misle,Mimile,Monmal,Mondekar Aliasm Hallamare, Varhade,Sagjam,Saval,Sirsale,Thape,Edhate.

82) Vichare:- Clans, Line, Surnames:- Chopne,Chaukane,Chopdar,Chaukeedar,Zale,Tote,Todkaree,Dhatkar,Dhudhgaw,Dod Alis Dode,Dhmrale,Dhandar,Pethakar,Fhole,Fhausdar,Bhuskate,Maparee,Mirjapure,Misar,Mohitkar,Modhekar,Meen,Viraj,Dharmare,Dharsade,Vichake,Dhamralkar.

83) Shilahar(Shelar, Shelor):- Vansh:- Bramha vansh(Also called Yaduvansh or Hareevansh), Kingdam:- Kharepatna and Thane (In Konkan reagion in Maharashtra state),Throne:- Yelloe colour, Canopy:- Yellow colour, Sign:- Yellow colour, Horse:- Yellow, Hanuman on Flagpole, Clan god (Kuldaivat):- Bramhanath, Clan object (Devak):- Lotus flower (Kamal), Guru:- Bharadwaj, Gotra:- Chulkee, Veda:- Yajurveda, Mantra:- Gayatri mantra Clans, Line, Surnames:- Kaveemandan,Karhade,Kalkath,Kalekar,Kavre,Dhabadwan,Dhude,Nagle,Pole,Panchpade,Fhunke,Fhuskare,Bhand,Bhagat,Mhatre,Mabade,Mangte,Mire,Bakode,Visaee,Shilar,Shedke,Shelke,Shetge,Shelar,Saved,Shelare,Sonevanee.

84) Shankhapal(Sakpal):- Throne:- Malkhed,Throne colour Red,Canopy colour:- Red,Sign colour:- Red,Horse (Varu):- Red,Moon on flagepole,Clan godess:- Jogeshwaree,Clan object(Deva):- Shankha,Guru:- Gargacharya,Gotra:- Rathod,Veda:- Yajurveda,Mantra:- Gayatri Clans, Line, Surnames:- Amen,Aaware,Aabe,Aargade,Urade,Kalambe,Chatur,Chaturang,Chaturanan,Chatubhrruj,Joharee,Zunjar,Tatpute,Todkar,Thute,There,Dufhar,Dorkhand,Nalvant,Panpate,Panpate,Pachal,Peche,Pol,Fhukat,Fhonfhare,Dorde,Daulatraw,Dhanmode,Bire,Bhukne,Mirche,Rajhans,Banawar,Vasraj,Sarawade,Sakhpal,Pofhale,Potfhode,Pyade,Mhasane,Mirge,Pol.

85) Shinde:- Vansh:- Sheshvansh(snake or serpent clan), Sheshvanshi king shinda, City:- Ranthanb and Patthakadal, current kingdom Gwalior,gwalher (In Madhyapradesh), Throne colour:- Red,Canopy colour:- Red, Sign colour:- Red, Horse:- Red, Snake, Serpent on flagpole, Clan Goddess:- Kalika Devi, Clan object (Devak):- Marvell or Aagada, Guru:- Kaundanyarushi, Veda:- yajurveda, Mantra:- Gayatri, Gotra:- Shinde. Clans, Line, Surnames:- Aapteekar,Kulhar,Kolhe,Kurvasinde,Jatayoo,Jadbuddhe,Jade,Jayshinde,Dable,Durdayshinde,Nekulshinde,Neknamdar,Nebhale,Pratapshinde,Bhagalkar,Bhure,Bhore,Bhed,Mung,Ghate,Muke,Mungekar,Mugool,Vijayshinde,Shishupalshinde,Saktpalshinde,Sitajashinde,Bhairavshinde,Mahakalshinde,Mulshinde,Mude.

86) Shitole:- Clans, Line, Surnames:- Aalat,Kawalkar,Jane,Jalambakar,Jawalkar,Davte,Dahee,Dandghor,Daoodpure,Datarkar,Danee,Dave,Davne,Dhandar,Bhagde,Bhunvar,Bhete,Bhute,Munjewar,Murkute,Murkund,Male,Rahane,Lambat,Lat,Avhale.

87) Shirke:- Throne City:- Ahemdabad (In Gujrath state), Guru:- Saunalya, Clan goddess (Kuldaivat):- Mahakalee, Throne and Sign:- White colour, Other clan things like Dhampal clan . Clans, Line, Surnames:- Abhang,Andhak,Abhud,Kasale,Kalyankar,Kathavde,Kirandate,Kolare,Kans,Kautuke,Khilate,Gabde,Dhobe,Tanvde,Tade,Taptraye,Dumge,Dungre,Bagwan,Valunjkar,Bhorawkar,Bhokle,Bhojke,Lamale,Veense,Veerdatta,Sinwar,Sankadam,Honmane,Hause,Saikar.

88) Salve:- Clans, Line, Surnames:- Jarade,Jambekar,Jivdhevoo,Jivtode,Junare,Jenekar,Jainjahagirdar,Bahal,Borse,Bhaltilak,Bhumer,Bhedalkar,Mudvatye,Mudhe, Mumbarkar,Murankar,Musale,Muruk,Swamiwah,Shaleevahan, Shravne,Satav,Salav.

89) Savant:- Vansh:- Bramha vansh alias Yadu vansh alias Haree vansh, Kingdom:- Mahinagar and current Sundarwadi alias Sawantwadi (In Konkan reagion in Maharashtra state), Trone colour:- Yellow, Canopy colour:- Yellow, Sign colour (Nishan):- Yellow, Horse (Varu):- Yellow, Hanuman on Flafpole, Clan god:- Bramhanath, Clan object (Devak):- Lotus flower (Kamal), Guru:- Bharadwaj, Veda:- Yajurveda, Mantra:- Gayatri mantra Clans, Line,

 Surnames:-Adhikaree,Esamulkar,Karne,Kamble,Kasle,Kathor,Jomdar,Chine,Tejpoore,Walse,Bahak,Baeera,Bhond,Bhoge,Mahiwar,Mahachitre,Vanjare,Visad,Samant,Sutube,Satvat,Satpute,Suktankar,Supple.

90) Salunkhe:- Vansh:- Bramha vansh or Yadu vansh or Haree vansh, Kindom:- Mahinagar and Anhilpur, Throne:- Yellow colour, Canopy:- yellow colour, Sign (Nishan):- yellow colour, Horse:- yellow colour, Hanuman on flagpole, Clan god (Kuladaivat):- Bramhanath, Clan object (Devak):- Lotus flower (Kamal), Guru:- Bharadwaj, Gotra:- Chulkee, Veda:- Rugveda, Mantra:- Chatushpad Gayatri mantra Clan, Line: Attarde,Ambeeraw,Adhatraw,Anekraw,Andhak,Aatkaree,Engawle,Inraneel,Endap,Uste,Aauoshadhraw,Kalyanraw,Khadre,Gadgeel,Gunjal,Ghanlave,Dhirte,Chandnasav,Zade,Takes,Dande,Dhadlag,Navtale,Navse,Navle,Nable,Nagele,Padvle,Pandhare,Patankar,Patole,Patade,Barnar,Barve,Birje,Bolave,Ranbavre,Rakhankar,Lahane,Londho,Waghmare,Sarkale,Sarvare,Sakhale,Sabde,Shirkhaire,Sinhnade,Shebale,Salunkhe,Salunkh,Soluke.

91) Sambare:- Clans, Line, Surnames:- Jikar,Sol,Tikar,Honge,Bhagle,Bhandaree,Bhusur,Bhongsal,Bhongde,Bhobde,Bhoje,Rajrosh,Raygane,Raybal,Sasan,Sambre,Sonagar,Sunsune,Sorakhe,Sondarkar,Hambeerraw,Harpal.

92) Shisode:- Kingdom:- Udepur(Rajastan state), Throne : – Bhgwe(Orange- yellow or Saffron or Hinu religion flag colour) colour, Canopy:- Bhgawa, Sign (Nishan):- Bhgwa colour, Horse:- Bhgwa, Rudra on flagpole, Clan god (Kuldaivat):- Mahadev(Shankar, Shiva), Clan object (Devak):- five leaves(Panchpallaw), Guru:- Kaushikrushee, Veda:- Rugveda, Mantra:- Gayatri mantra . Clans, Line, Surnames:- Guhilod,Guheet,Chaudharee,Jiskar,Joshee,Badekar,Bodh,Bhojve,Bhongde,Sail,Sarak,Sedval,Hadap,Hajare,Bhetau. Additional:- Bhosale,Salav(Salve Or Salvee), Apradhe, Bhauvar,Joshi, Sedval, Sail, Choudhare.

93) Surve:- Throne kingdom:- Ayodhya (In Uttarpradesh), Throne,Canopy,Sign:- Twain colour(Red and White), Horse (Varu):- White, Clan god:- Prabhakar, Clan object (Devak):- Panchapallawa(Five leav), Guru:- Vashishtha, Gotra:- Kalmukh,Veda:- Yajurveda, Mantra:- Gayatri mantra. Clans, Line, Surnames:- Under,Karpe,Karne,Kurhede,Kunwar,Khartha,Kharde,Gawse,Surya,Gavandhal,Girgute,Ghad,Ghode,Ghane,Ghirte,Dambeer,Degne, Doifhode,Dhone,Dhere,Talvate,Naik,Nake,Nakedar,Pune,Fhakne,Fhalkar,Bhandvalkar,Mule,Mone,Rajwade,Rasne,Rawal,Rede,Lalate,Laleete,Lafhange,Latke,Lahudkar,Vaze,Vajre,Valke,Vinchurkar,Vilhale,Shende,Shitole,Surve,Sarate,Sarde,Sabne,Sansane,Savtore,Singar,Sirsale,Sirsath,Sote,Surge,Sonane,Hakeem,Sabatkar.

94) Hande:- Clans, Line, Surnames:-

Tope,Tolbhairav,Tembatte,Thavree,Thengne,Dalpatee,Dabolya, Dalap, Dhavad,Lohokhande ,Vairal, Vengurlekar, Shasne,Shahane,Satge,Sapate,Samak,Lohare,Vaikhare.

95) Harfhale:- Clans, Line, Surnames: Zumbre,Devaskar,Dapse,Durge,Dugane,Devtole,Davtole,Dhavas, Dhavkar,Lahul,Lotankar,Verulkar,Vesange,Shahapure,Somvanshee,Sukshen,Songire,Husangbage, Dudhane.

96) Shirsagar, (Ksheersagar, Sheersagar):-

Vansh:- Surya vansh, solar clan,Throne kingdom:- Ayodhya (In Uttarpradesh state, Ranjanmabhoomi), Throne:- Twain colour(Red and white), Canopy and Sign : – Twain colour, Moon on flagpole, Clan god (Kuldaivat):- Prabhakar, Clan object (Devak):- Panchapallava(Five leavs), Guru:- Vasishtha, Gotra:- Kalmukh, Veda : – Yajurveda, Mantra:- Gayatri mantra.

Clans, Line, Surnames: Avachare,Avtare,Kalmukh,Kakde,Karmakhe,Karthe,Kadere,Karmukh,Kanole,Karul,Kikate,Kuber,Keskar,Khule,God,Godve,Gadge,Ghodke,Ghodchale,Chande,Chakke,Jaree,Zunjarraw,Dhore,Dhayte,Nade,Navdhee,Nache,Parvale,Polu,Fharte,Fhate,Fhukte,Bagrul,Bhandolkar,Bhope,Bhamburde,Bhoy,Malgunj,Made,Mhasale,Mhaswadkar,Ranchot,Ranwagure,Randheer,Ranvee,Rachode,Lokhande,Vankhade,Vavde,Velne,Velunke,Vadad,Vanzol,Vasande,Shelwad,Shardul,Shitole,Sarag,Satam,Sade,Sure,Surgathe,Suryvanshee,Hake,Shirsagar,Kshyatiya.

97) Sudrik

Total surnames or clans 3,484 yet known.

Alternative surnames of main surnames or clans:-

1) Gangnaik:- Vansh:- Somvansh, Throne:- Mhasoor (Mhaisur) (Karnataka state),Throne colour:- Red, Canopy colour:- Red, Sign Colour:- Red, Horse (Varu):- Red, Moon (Chandra) on Flagpole, Clan god:- Bhairav, Clan Object (Devak):- Edge of a sword or five leave(Mango, Janbhul,wad,daruchink,sawad),Guru:- Vasisshtha, Gotra:- Ganganaik, Veda:- rugveda, Mantra:- Gayatri.

2) Dhampal (Aheer):- Somvanshi king dhampal, City (Nagar):- Kalyan, Sign colour:- Yellow, Canopy (Chtra)colour:- Yellow, Throne:- Yellow, Horse:- Yellow,Rudra on Flagpole, Clan god (Kuldaivat):- Jyotiba, Clan object (Devak):- Umbar,Mango or Kalamb,Guru:- Atrimuni, Mantra:- Gaytri, Gotra:- Dhampal, Veda:- Yajurveda, Line, Clans:- Jadhav,Yadav,Shirke,Fhalke,Dhekle,Madhav,Abhang,Adhak,Bhojke,Rumale,Abrood,Aaware,Verdant,Dange,Khilate,Dumge,Virdatta,Kautuke,Kolare,Kasale,Tade,Tanavde,Gavad(Gawde),Kalyankar,Dhomre,Kathawde,Suesen,Bavanse,Honmane,Dunge.

3) Haru:- Vansh:- Bramha vansh, Bramha vanshi king haru, City:- Jaipur (In Rajastan state), Throne:- Yellow colour, Sign:- Yellow colour, Horse:- White colour, Moon on falagpole, Clan goddess:- Bhavani, Clan object (Devak):- Panchapallav(Five leaves), or Kalamb, Guru:- Varunrushi, Gotra:- Haru, Veda:- Rugveda.

4) Proktat:- Vansh:- Surya vansh, Surya vanshi king Proktat, City:- Bharatpur (In Hariyana state Bharatpur), Throne:- Green,Canopy:- Green, Sign:- Green, Horse:- Red, Moon on flagpole, Clan goddess:- Bhavani, Clan object:- Panchapallav, Guru:- Angirarushi, Gotra:- Proktat.

5) Derik (Derick):- Vansha:- Bramha vansh, Bramhavanshi king Derik, City:- Chitod or Chittoud (In Rajastan state), Throne:-(Orange- yellow or Saffron or Hinu religion flag colour) , Canopy:-(Orange- yellow or Saffron or Hinu religion flag colour) ,Sign:-(Orange- yellow or Saffron or Hinu religion flag colour) , Horse:-(Orange- yellow or Saffron or Hinu religion flag colour),Rodra on flagpole,Clan object:- Panchapallava, Guru:- Kaushikrushi, Gotra Dorik, Veda:- Rugveda, Mantra:- Gayatri mantra

6) Kalmukh:- Vansha:- Surya vansh, City (Nagar):- Ayidhyapattan(Ayadhya in Uttarpradesh), Throne:- Twain colour(Red and White), Canopy and Sign:- Twain colour, Horse:- White, Moon on flagpole, Clan god (Kuldaivat):- Prabhakar, Clan object (Devak):- Panchapallava(Five leav), Suryakant,umbar, Kalamb,Guru:- Vasishtha, Gotra:- Kalmukh, Veda:- Yajurveda, Mantra:- Gayatimantra

7) Dhitak:- Vansh:- Suryavansh, Suryavanshi raja dhitak, City (Nagar):- Kanoj (Kannoj in Uttarpradesh), Throne:- Bhgawa(Orange- yellow or Saffron or Hinu religion flag colour) ,Canopy and Sign:- Bhagwa (Orange- yellow or Saffron or Hinu religion flag colour) ,Horse:- White, Sun on flagpole, Clan goddess:- Bhavani, Clan object (Devak):- Kalamb, Guru:- Agasti, Gotra:- Dhitak, Veda:- Yajurveda, Mantra:- Gayatimantra

8) Chulkee:- Vansh:- Bhrama vansh, Bhramavanshi king Chulki, City:- Mahikawatee, Sign (Nishan) colour:- yellow, Canopy:- Yellow, Throne:- yellow, Horse:- Yellow, Hanuman on flagpole,Clan god(Kuldaivat):- Bramhanath, Clan object (Devak) :_Kamal (Lotus flower),Shankh,shami,Kalamb, Guru:- Bharadwaj,Veda:- Yajurveda, Mantra:- Gayatri, Gotra:- Chulkee.

9) Kalchuree (Kachare):- Throne:- Teur, Throne:- Twain colour(Red and Yellow), Canopy and Sign:- Twain colour, Horse:- White, Clan god (Kuladaivat):- Bramhanath, Clan object (Devak):- Wing of Bharadwaj bird, Guru:- Kapilrushi, Gotra:- Kalchuree, Mantra:- Gayatrimantra.

10) Waghale:- Throne:- Bhavnagar (In Gujrath state), Throne, Sign, Horse, Canopy:- Yellow colour, Moon on Flagpole, Clan goddess:- Jogeshwaree, Clan object (Devak):- Umbar (a Tree), Gotra:- Dhampal, Veda:- Rugveda, Mantra:- Panchaksharee .

11) Gawase (Gawas, Gavas):- Throne kingdom:- Ayodhya (In Uttarpradesh), Throne,Canopy, Sign:- Twain colour, Clan god:- Prabhakar, Clan object (Devak):- Panchapallawa(Five leaves), Guru:- Bharadwaja, Gotra:- Kalmukh, Veda:- Yajurveda, Mantra:- Gayatri mantra

12) Ghorpade:- Throne kingdom:- Paithan (In Maharashtra state, near Aurangabad city), Throne,Sign,Canopy,Horse:- Bhgawa(Orange- yellow or Saffron or Hinu religion flag colour) , Rudra on Flagpole, Clan god:- Kanderaw, Clan object:- Rui, Guru:- Vasishtha, Gotra:- Dorik, Veda:- Rugveda, Mantra:- Gayatri mantra.

Author
LanguageMarathi
No. of Pages33
PDF Size1 MB
CategoryMaratha
Source/Creditsarchive.org

मराठा जातीची ९६ कुळे यादी – 96 Kuli Maratha Surname List Marathi PDF Free Download

Similar Posts

Leave a Reply